Warszawa w Piosenkach cz.6 – Sen o Warszawie

Tej piosen­ki przed­staw­iać niko­mu nie trze­ba. Leg­en­darny Czesław Niemen o Warsza­w­ie.

Czesław Niemen (Czesław Juliusz Niemen-Wydrzy­c­ki) urodz­ił się 16 lutego 1939 w Starych Wasil­iszkach, w II Rzeczy­pospo­litej, w wojew­ództwie nowogródzkim. Śpiewał od nad najmłod­szych – w dziesię­ci­o­let­niej szkole i w chórze koś­ciel­nym. Od roku 1953 do 1954 uczęszczał do szkoły muzy­cznej w Grod­nie, grał na organach, razem ze szkol­nym zespołem wys­tępował w innych szkołach. Po roku został wyrzu­cony ze szkoły, ze wzglę­du na duzą absencję. Nastep­nie wraz z rodz­i­na w ramach masowych wysiedleń z kresów został prze­sied­lony do Pol­s­ki. W Gdańsku rozpoczął kari­erę w r szkole muzy­cznej, gdzie uczył sie grac na fago­cie. W tym cza­sie wys­tępował w teatra­ch i kabare­tach stu­denc­kich oraz w gdańskim klu­bie Żak. W 1958 roku poślu­bił pielęg­niarkę Mar­ię Kauzu­nik (para ma córkę Mar­ię Gutowską), z którą rozwiódł sie w 1971 roku. Ponown­ie ożenił się z Mał­gorza­tą Niemen, z którą miał dwie cór­ki – Natal­ię i Eleonorę. Zmarł 17 sty­cz­nia 2004 na nowotwór układu chłon­nego.

Począt­ki kari­ery Nieme­na to Big­bit w sty­lu The Bea­t­les oraz bal­la­dy („Pod Papuga­mi”). W 1964 roku razem z zespołem Niebiesko-Czarni wys­tępował jako sup­port Mar­leny Diet­rich w Sali Kon­gre­sowej w Warsza­w­ie. Z Niebiesko-Czarny­mi pra­cow­ał do 1965, a w następ­nym roku utworzył wraz z zespołem Cho­choły, zespół Akwarele. W 1967 ruszyli w trasę kon­cer­tową i nagrali utwór „Dzi­wny jest ten świat” – najsłyn­niejszy pol­s­ki protest song i hymn młodego pokole­nia rzeczy­wis­toś­ci lat 60-tych.

Sen o Warsza­w­ie pow­stał w roku 1966. Autorem tek­stu jest Marek Gaszyńs­ki, a muzy­ki sam Czesław Niemen. Mało kto wie, iż jest to nie­ofic­jal­ny hymn Legii Warsza­wa, który jest odśpiewywany przez kibiców na Sta­dion­ie Wojs­ka Pol­skiego.

Mam, tak samo jak ty,
mias­to moje, a w nim
najpiękniejszy mój świat,
najpiękniejsze dni,
zostaw­iłem tam kolorowe sny.

Kiedyś zatrzy­mam czas
i na skrzy­dłach jak ptak
będę leci­ał co sił
tam, gdzie moje sny
i warsza­wskie kolorowe dni.

Gdy­byś ujrzeć chci­ał
nad­wiślańs­ki świt,
już dziś wyruszaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak
przy­wi­ta pięknie nas
warsza­ws­ki dzień.

Mam, tak samo jak ty,
mias­to moje, a w nim
najpiękniejszy mój świat,
najpiękniejsze dni,
zostaw­iłem tam kolorowe sny.

Gdy­byś ujrzeć chci­ał
nad­wiślańs­ki świt,
już dziś wyruszaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak
przy­wi­ta pięknie nas
warsza­ws­ki dzień,
warsza­ws­ki dzień,
warsza­ws­ki dzień.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.