Warszawiacy na potęgę sprawdzają powietrze. Strona WIOŚ nie wytrzymała

Bard­zo wysok­ie stęże­nie niebez­piecznych pyłów skłoniło warsza­w­iaków do sprawdza­nia wyników na bieżą­co. Strona Wojew­ódzkiego Inspek­toratu Ochrony Środowiska na której sprawdz­ić moż­na stan powi­etrza, nie wytrzy­mała i odmówiła posłuszeńst­wa.

Fot. Jacek Kurzątkows­ki /
Warsza­wa Lata

Zarówno strona sojp.wios.warszawa.pl, jak i powietrze.gios.gov.pl nie dzi­ała­ją. Jedy­na strona, która pozostała to sojp.wios.warszawa.pl/prognoza.

Jakość powi­etrza moz­na też sprawdzać za pomocą aplikacji w tele­fonach komórkowych.

W porów­na­niu do poran­nego wyniku, zanieczyszcze­nie powi­etrza jest mniejsze. Na Ursyn­owie i Targówku wyni­ki tylko niez­nacznie przekracza­ją nor­mę. Dużo gorzej jest w Al. Niepodległoś­ci i przy ul. Marsza­łkowskiej. W pier­wszym przy­pad­ku stęże­nie pyłu PM10 wynosi 135 µg/m3 (270 proc.), w drugim 218 µg (436 proc.).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.