Warszawiacy za szybko jeżdżą. Policja: „Eliminowanie z ruchu kierowców, którzy znacznie przekroczą prędkość i w rażący sposób łamią przepisy”

Polic­jan­ci stołecznego Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego we współpra­cy z polic­jan­ta­mi z wyty­powanych jed­nos­tek gar­ni­zonu stołecznego przeprowadzili dzi­ała­nia kon­trol­no-prewen­cyjne związane z kon­trolą pręd­koś­ci. W wyniku akcji zostały skon­trolowane 104 pojazdy, 65 kieru­ją­cych przekroczyło dopuszczal­ną pręd­koś­cią jazdy, w tym trzem osobom zatrzy­mano uprawnienia do kierowa­nia pojaz­da­mi. Polic­jan­ci zatrzy­mali również jeden dowód rejes­tra­cyjny.

Fot. KSP

Celem dzi­ałań było ogranicze­nie licz­by zdarzeń dro­gowych oraz elim­i­nowanie z ruchu dro­gowego tych kierow­ców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroc­zoną od doz­wolonej pręd­koś­cią lub w inny rażą­cy sposób łamią obow­iązu­jące przepisy ruchu dro­gowego. Do dzi­ałań wyko­rzys­tano radiowozy wyposażone w urządzenia rejestru­jące tzw. wide­o­re­jes­tra­to­ry, będące w dys­pozy­cji Komendy Stołecznej Policji, jak również zaan­gażowanych w dzi­ała­nia powiatów ości­en­nych.
W wyniku akcji zostały skon­trolowane 104 pojazdy, 65 kieru­ją­cych przekroczyło dopuszczal­ną pręd­koś­cią jazdy w tym trzem osobom zatrzy­mano uprawnienia do kierowa­nia pojaz­da­mi. Polic­jan­ci zatrzy­mali również jeden dowód rejes­tra­cyjny.

Polic­jan­ci Komendy Stołecznej Policji przy­pom­i­na­ją, że od wielu lat jed­ną z głównych przy­czyn wypad­ków i kolizji na pol­s­kich dro­gach jest nieprzestrze­ganie przez kieru­ją­cych doz­wolonej pręd­koś­ci jazdy.

Warto również pod­kreślić fakt, wynika­ją­cy z pol­i­cyjnych anal­iz, że nie zawsze kon­sek­wenc­je łama­nia przepisów dro­gowych ponoszą ich spraw­cy, ale w wielu przy­pad­kach za ich błędy, kosz­ty ponoszą inni uczest­ni­cy ruchu dro­gowego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.