Warszawski bloger o smogu: „ktoś chce przytulić na tym geszefcie 213 mln zł rocznie”

Tomasz Dworzyńs­ki, bloger z Bemowa, opub­likował raport NIK na tem­at tego ile mias­to otrzy­mu­je na walkę z zanieczyszcze­niem. Zdaniem blogera smog to po pros­tu niezły biznes.

„Ostat­nio najwięk­szym prob­le­mem w Warsza­w­ie jest smog. Zapanowała jakaś zbiorowa obses­ja – pomi­ary, testy, dar­mowa komu­nikac­ja, alarmy aby nie wychodz­ić. Zas­tanaw­iałem się jaka jest przy­czy­na nagłego prze­j­mowa­nia się smo­giem, który wys­tępował zawsze na podob­nym poziomie. Gdy nie wiado­mo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym konkret­nym przy­pad­ku chodzi o 210mln zł rocznie” – pisze Tomasz Dworzyńs­ki
„Jak wyni­ka z rapor­tu NIK Warsza­wa dys­ponu­je 255mln zł rocznie na walkę ze Smo­giem. Tym­cza­sem mias­to wyda­je na ten cel 42mln rocznie. Ktoś chce opch­nąć mias­tu fil­try na kominy albo inne auto­busy elek­tryczne i przy­tulić na tym gesze­f­cie 213 mln zł rocznie. Trze­ba ten fakt uza­sad­nić społecznie, więc mamy zma­sowaną walkę ze smo­giem.
Autorowi geszef­tu należy się sza­cunek, geszeft jest prowad­zony bard­zo profesjonalnie/spon­tan­icznie”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.