Warszawskie ZOO było wczoraj zamknięte. Dziś zaprasza, ale…

Po nawałni­cy, która dotknęła wczo­raj Warsza­wę dyrekc­ja ogro­du zoo­log­icznego zde­cy­dowała sie zamknąć placówkę, by posprzą­tać po burzy. Ogród ma zostać otwarty ponown­ie w dniu dzisiejszym jed­nakże nie wiado­mo czy wszys­tkie ale­j­ki będą dostęp­ne dla goś­ci. 

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warsza­wskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOOimage

Fot. Warsza­wskie ZOO

image

Fot. Warsza­wskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warsza­wskie ZOO

„Uwa­ga!!! Dziś ZOO nieczynne do koń­ca dnia!!
Nad Ogro­dem przeszła groź­na burza i sil­na wichu­ra. Poła­manych zostało wiele drzew i gałęzi, niek­tóre trasy są nieprze­jezdne, zaś nadła­mane i nad­wyrężone wia­trem gałęzie stanow­ią poważne zagroże­nie dla Zwiedza­ją­cych. Z tego powodu Dyrekc­ja zde­cy­dowała się zamknąć bramy ogro­du, zatem wiz­y­ta w ZOO w dniu dzisiejszym nie jest możli­wa! Mamy nadzieję, że szkody i zagroże­nia uda nam się usunąć do jutra. Zatem zaprasza­my w sobotę, choć może nie wszys­tkie ścież­ki będą udostęp­nione dla Goś­ci.” - czy­tamy w komu­nika­cie warsza­wskiego ZOO
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.