Warszawskie ZOO było wczoraj zamknięte. Dziś zaprasza, ale…

Po nawał­ni­cy, któ­ra dotknę­ła wczo­raj Warszawę dyrek­cja ogro­du zoo­lo­gicz­ne­go zde­cy­do­wa­ła sie zamknąć pla­ców­kę, by posprzą­tać po burzy. Ogród ma zostać otwar­ty ponow­nie w dniu dzi­siej­szym jed­nak­że nie wia­do­mo czy wszyst­kie alej­ki będą dostęp­ne dla gości. 

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOOimage

Fot. Warszawskie ZOO

image

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOO

Fot. Warszawskie ZOO

„Uwaga!!! Dziś ZOO nie­czyn­ne do koń­ca dnia!!
Nad Ogrodem prze­szła groź­na burza i sil­na wichu­ra. Połamanych zosta­ło wie­le drzew i gałę­zi, nie­któ­re tra­sy są nie­prze­jezd­ne, zaś nad­ła­ma­ne i nad­wy­rę­żo­ne wia­trem gałę­zie sta­no­wią poważ­ne zagro­że­nie dla Zwiedzających. Z tego powo­du Dyrekcja zde­cy­do­wa­ła się zamknąć bra­my ogro­du, zatem wizy­ta w ZOO w dniu dzi­siej­szym nie jest moż­li­wa! Mamy nadzie­ję, że szko­dy i zagro­że­nia uda nam się usu­nąć do jutra. Zatem zapra­sza­my w sobo­tę, choć może nie wszyst­kie ścież­ki będą udo­stęp­nio­ne dla Gości.” - czy­ta­my w komu­ni­ka­cie war­szaw­skie­go ZOO

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.