Wi-Fi na Targówku wreszcie bez dowodu osobistego

Hotspoty na Targówku

Hotspo­ty na Targówku

W 2012 roku na Targówku uru­chomiono trzy hotspo­ty. „Targówek NET” dzi­ałało tylko w budynku ratusza przy ul. Kon­dra­tow­icza, w niek­tórych miejs­cach Parku Bród­nowskiego i w Parku Wiecha.

Nieste­ty, aby zare­je­strować się w sieci trze­ba było… udać się do okien­ka w urzędzie i złożyć wniosek z dowo­dem oso­bistym. 29 maja sieć została wyłąc­zona, a 12 czer­w­ca powró­ci w zmod­ern­i­zowanej wer­sji. Punk­ty zostaną te same, ale będzie moż­na zare­je­strować się przez inter­net! Amery­ka 🙂

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.