Wi-Fi na Targówku wreszcie bez dowodu osobistego

Hotspoty na Targówku

Hotspoty na Targówku

W 2012 roku na Targówku uru­cho­mio­no trzy hot­spo­ty. „Targówek NET” dzia­ła­ło tyl­ko w budyn­ku ratu­sza przy ul. Kondratowicza, w nie­któ­rych miej­scach Parku Bródnowskiego i w Parku Wiecha.

Niestety, aby zare­je­stro­wać się w sie­ci trze­ba było… udać się do okien­ka w urzę­dzie i zło­żyć wnio­sek z dowo­dem oso­bi­stym. 29 maja sieć zosta­ła wyłą­czo­na, a 12 czerw­ca powró­ci w zmo­der­ni­zo­wa­nej wer­sji. Punkty zosta­ną te same, ale będzie moż­na zare­je­stro­wać się przez inter­net! Ameryka 🙂

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.