Wiemy co będzie odgrywane w Multimedialnym Parku Fontann! Będzie pięknie!

Dla tych, którzy spędzą majówkę w stol­i­cy, Warsza­wa przy­go­towała znakomitą atrakcję. Na Podzam­czu odbędzie się pre­miera 7. edy­cji wid­owiska w Mul­ti­me­di­al­nym Parku Fontann. Stołecz­na Estra­da, która jest orga­ni­za­torem wydarzenia, zaplanowała aż trzy pokazy – 1,2 i 3 maja.

Fot. Mul­ti­me­di­al­ny Park Fontann

„W tym roku fontan­ny opowiedzą his­torię o Bazyliszku. Została do niej przy­go­towana dynam­icz­na wiz­ual­iza­c­ja oraz wod­na chore­ografia ze spec­jal­nie na tę okazję dobraną muzyką. Utwór finałowy pod tytułem „Leg­endy żyją w nas” skom­ponował Piotr Rubik, a zaśpiewała do niego solist­ka Opery Nar­o­dowej, Alek­san­dra Olczyk” – mówi Andrzej Matu­si­ak, dyrek­tor Stołecznej Estrady, która jest orga­ni­za­torem wydarzenia.
Spek­tak­le wyświ­et­lane na ekranie wod­nym co roku przy­cią­ga­ją tłumy warsza­w­iaków oraz pol­s­kich i zagranicznych turys­tów. W zeszłym sezonie wid­ow­n­ia liczyła około mil­iona osób. Nic dzi­wnego, ponieważ to spek­taku­larne połącze­nie obrazu, wody, muzy­ki i świateł tworzy nieza­pom­ni­ane wid­owisko, które na dłu­go zapa­da w pamięć. Jest to zasłu­ga staran­nych przy­go­towań, które rozpoczy­na­ją się dłu­go przed pier­wszym pokazem.

Inspiracją mul­ti­me­di­al­nego show od kilku lat są warsza­wskie his­to­rie, leg­endy i opowieś­ci. W ubiegłym sezonie bohaterka­mi pokazów były syre­ny, zaś w tym roku w spek­tak­lu pod tytułem „Powrót Bazylisz­ka” na Podzam­cze zawi­ta groźny mity­czny stwór jed­nym spo­jrze­niem zmieni­a­ją­cy ludzi w kamień, który jak się okaże, we współczes­nym świecie nie radzi sobie już tak dobrze jak w zamierzchłych cza­sach. Pod­czas przygód Bazylisz­ka czeka nas też podróż w cza­sie i wiele innych atrakcji, ożyją m.in. bar­wne warsza­wskie neony. Pod­czas pre­miery, czyli 1 maja, wszys­t­kich odwiedza­ją­cych czeka także spec­jal­na niespodzian­ka przy­go­towana przez orga­ni­za­torów. Wstęp wol­ny.

Park Fontann (od piątku do sobo­ty):
godz. 8.30 – uru­chomie­nie fontann
godz. 16.00 – wodne wid­owisko z uży­ciem wszys­t­kich dysz (bez światła, laserów i muzy­ki)
godz. 22.30 – zakończe­nie pra­cy fontann

Wid­owisko mul­ti­me­di­alne
1 maja – 13 maja – w tym, 1,2,3 (dalej piąt­ki i sobo­ty) – godz. 21.00
19 maja – 12 sierp­nia – każdy piątek i sob­o­ta – godz. 21.30
18 sierp­nia – 30 wrześ­nia – każdy piątek i sob­o­ta – godz. 21.00

O Mul­ti­me­di­al­nym Parku Fontann
Mul­ti­me­di­al­ny Park Fontann został otwarty w 2011 roku na warsza­wskim Podzam­czu, u pod­nóża Nowego Mias­ta. To najwięk­sze tego typu przed­sięwz­ię­cie w Polsce, nowoczes­na wiz­ytówka stol­i­cy i jed­na z najważniejszych atrakcji turysty­cznych Warsza­wy. Pod­czas trwa­jącego pięć miesię­cy sezonu (od początku maja do koń­ca wrześ­nia) spec­jalne wid­owiska oglą­da pon­ad mil­ion widzów. Dzię­ki poka­zom fontann i impre­zom, które Stołecz­na Estra­da orga­nizu­je na tym tere­nie (Wian­ki nad Wisłą, Potańców­ki oraz wys­tawy i kon­cer­ty w Paw­ilonie Artysty­cznym Fontan­na), Podzam­cze stało się miejscem spotkań, rekreacji oraz relak­su, przez co na stałe wpisało się w artysty­czną, kul­tur­al­ną i rozry­wkową architek­turę Stol­i­cy. Od najbliższego sezonu na tere­nie Mul­ti­me­di­al­nego Parku Fontann będzie moż­na sko­rzys­tać z nowej ofer­ty gas­tro­nom­icznej.

Infor­ma­c­je tech­niczne doty­czące Mul­ti­me­di­al­nego Parku Fontann

  • fontan­na głów­na zaj­mu­je powierzch­nię 2200 m2;
  • 2 fontan­ny lin­iowe zaj­mu­ją powierzch­nię łączną 600 m2;
  • fontan­ny dla dzieci zaj­mu­ją powierzch­nię 140 m2;
  • 367 dysz wod­nych (w tym 227 sterowanych cyfrowo), z których trys­ka jed­nocześnie nawet 30
  • tysię­cy litrów wody na min­utę;
  • 295 reflek­torów LED RGB. Każdy z nich daje możli­woś­ci uzyska­nia 16 mil­ionów barw;
  • ekran z rozpy­lonej wody, który wyko­rzysty­wany jest do wyświ­et­la­nia obrazów i ani­macji;
  • łącz­na powierzch­nia lus­tra wody zespołu fontann wynosi 2850 m2 i mieś­ci się w nich ok. 800 m3 wody.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.