Wiemy co będzie odgrywane w Multimedialnym Parku Fontann! Będzie pięknie!

Dla tych, któ­rzy spę­dzą majów­kę w sto­li­cy, Warszawa przy­go­to­wa­ła zna­ko­mi­tą atrak­cję. Na Podzamczu odbę­dzie się pre­mie­ra 7. edy­cji wido­wi­ska w Multimedialnym Parku Fontann. Stołeczna Estrada, któ­ra jest orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia, zapla­no­wa­ła aż trzy poka­zy – 1,2 i 3 maja.

Fot. Multimedialny Park Fontann

„W tym roku fon­tan­ny opo­wie­dzą histo­rię o Bazyliszku. Została do niej przy­go­to­wa­na dyna­micz­na wizu­ali­za­cja oraz wod­na cho­re­ogra­fia ze spe­cjal­nie na tę oka­zję dobra­ną muzy­ką. Utwór fina­ło­wy pod tytu­łem „Legendy żyją w nas” skom­po­no­wał Piotr Rubik, a zaśpie­wa­ła do nie­go solist­ka Opery Narodowej, Aleksandra Olczyk” – mówi Andrzej Matusiak, dyrek­tor Stołecznej Estrady, któ­ra jest orga­ni­za­to­rem wydarzenia.

Spektakle wyświe­tla­ne na ekra­nie wod­nym co roku przy­cią­ga­ją tłu­my war­sza­wia­ków oraz pol­skich i zagra­nicz­nych tury­stów. W zeszłym sezo­nie widow­nia liczy­ła oko­ło milio­na osób. Nic dziw­ne­go, ponie­waż to spek­ta­ku­lar­ne połą­cze­nie obra­zu, wody, muzy­ki i świa­teł two­rzy nie­za­po­mnia­ne wido­wi­sko, któ­re na dłu­go zapa­da w pamięć. Jest to zasłu­ga sta­ran­nych przy­go­to­wań, któ­re roz­po­czy­na­ją się dłu­go przed pierw­szym pokazem.

Inspiracją mul­ti­me­dial­ne­go show od kil­ku lat są war­szaw­skie histo­rie, legen­dy i opo­wie­ści. W ubie­głym sezo­nie boha­ter­ka­mi poka­zów były syre­ny, zaś w tym roku w spek­ta­klu pod tytu­łem „Powrót Bazyliszka” na Podzamcze zawi­ta groź­ny mitycz­ny stwór jed­nym spoj­rze­niem zmie­nia­ją­cy ludzi w kamień, któ­ry jak się oka­że, we współ­cze­snym świe­cie nie radzi sobie już tak dobrze jak w zamierz­chłych cza­sach. Podczas przy­gód Bazyliszka cze­ka nas też podróż w cza­sie i wie­le innych atrak­cji, oży­ją m.in. barw­ne war­szaw­skie neo­ny. Podczas pre­mie­ry, czy­li 1 maja, wszyst­kich odwie­dza­ją­cych cze­ka tak­że spe­cjal­na nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez orga­ni­za­to­rów. Wstęp wolny.

Park Fontann (od piąt­ku do soboty):
godz. 8.30 – uru­cho­mie­nie fontann
godz. 16.00 – wod­ne wido­wi­sko z uży­ciem wszyst­kich dysz (bez świa­tła, lase­rów i muzyki)
godz. 22.30 – zakoń­cze­nie pra­cy fontann

Widowisko mul­ti­me­dial­ne
1 maja – 13 maja – w tym, 1,2,3 (dalej piąt­ki i sobo­ty) – godz. 21.00
19 maja – 12 sierp­nia – każ­dy pią­tek i sobo­ta – godz. 21.30
18 sierp­nia – 30 wrze­śnia – każ­dy pią­tek i sobo­ta – godz. 21.00

O Multimedialnym Parku Fontann
Multimedialny Park Fontann został otwar­ty w 2011 roku na war­szaw­skim Podzamczu, u pod­nó­ża Nowego Miasta. To naj­więk­sze tego typu przed­się­wzię­cie w Polsce, nowo­cze­sna wizy­tów­ka sto­li­cy i jed­na z naj­waż­niej­szych atrak­cji tury­stycz­nych Warszawy. Podczas trwa­ją­ce­go pięć mie­się­cy sezo­nu (od począt­ku maja do koń­ca wrze­śnia) spe­cjal­ne wido­wi­ska oglą­da ponad milion widzów. Dzięki poka­zom fon­tann i impre­zom, któ­re Stołeczna Estrada orga­ni­zu­je na tym tere­nie (Wianki nad Wisłą, Potańcówki oraz wysta­wy i kon­cer­ty w Pawilonie Artystycznym Fontanna), Podzamcze sta­ło się miej­scem spo­tkań, rekre­acji oraz relak­su, przez co na sta­łe wpi­sa­ło się w arty­stycz­ną, kul­tu­ral­ną i roz­ryw­ko­wą archi­tek­tu­rę Stolicy. Od naj­bliż­sze­go sezo­nu na tere­nie Multimedialnego Parku Fontann będzie moż­na sko­rzy­stać z nowej ofer­ty gastronomicznej.

Informacje tech­nicz­ne doty­czą­ce Multimedialnego Parku Fontann

  • fon­tan­na głów­na zaj­mu­je powierzch­nię 2200 m2;
  • 2 fon­tan­ny linio­we zaj­mu­ją powierzch­nię łącz­ną 600 m2;
  • fon­tan­ny dla dzie­ci zaj­mu­ją powierzch­nię 140 m2;
  • 367 dysz wod­nych (w tym 227 ste­ro­wa­nych cyfro­wo), z któ­rych try­ska jed­no­cze­śnie nawet 30
  • tysię­cy litrów wody na minutę;
  • 295 reflek­to­rów LED RGB. Każdy z nich daje moż­li­wo­ści uzy­ska­nia 16 milio­nów barw;
  • ekran z roz­py­lo­nej wody, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest do wyświe­tla­nia obra­zów i animacji;
  • łącz­na powierzch­nia lustra wody zespo­łu fon­tann wyno­si 2850 m2 i mie­ści się w nich ok. 800 m3 wody.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.