Wiemy co powstanie w budynku Klubu Sportowego „Orzeł” na Podskarbińskiej 11

Wiemy co pow­stanie w budynku Klubu Sportowego „Orzeł” na Pod­skar­bińskiej 11. Hipotezy były różne. Mówiono o rewital­iza­cji, o przy­tułku dla bez­dom­nych i świ­etl­i­cy. Praw­da jest jed­nak inna i została nawet powies­zona na drzwiach do obiek­tu.

IMG_1557

Europe­jskie Cen­trum Kul­tu­ry i Edukacji Chrześ­ci­jańskiej to pomysł Koś­cioła Chrześ­ci­jańskiego w Warsza­w­ie. Nie zaś tego Rzym­skoka­tolick­iego, ale Zielonoświątkow­ców. Jak opowiedzi­ał nam pas­tor Paweł Pyra, kon­ser­wa­tor czuwa jedynie nad samym budynkiem i to nad nim koś­ciół trzy­ma pieczę. Wciąż niez­nany jest los toru, który z roku na rok coraz bardziej niszczeje. Roz­mowy sto­warzyszenia z kon­ser­wa­torem wciąż trwa­ją. Do cza­su ich zakończenia nie ma co liczyć na remont w budynku. Już wiec­zorem film na tem­at obiek­tu – dawniej i dziś.

[gallery_bank type=„images” format=„thumbnail” title=„false” desc=„false” responsive=„true” spe­cial_­ef­fect=”” ani­ma­tion_­ef­fect=”” album_title=„false” album_id=„18”]

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.