Wiemy co powstanie w budynku Klubu Sportowego „Orzeł” na Podskarbińskiej 11

Wiemy co powsta­nie w budyn­ku Klubu Sportowego „Orzeł” na Podskarbińskiej 11. Hipotezy były róż­ne. Mówiono o rewi­ta­li­za­cji, o przy­tuł­ku dla bez­dom­nych i świe­tli­cy. Prawda jest jed­nak inna i zosta­ła nawet powie­szo­na na drzwiach do obiektu.

IMG_1557

Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Chrześcijańskiej to pomysł Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie. Nie zaś tego Rzymskokatolickiego, ale Zielonoświątkowców. Jak opo­wie­dział nam pastor Paweł Pyra, kon­ser­wa­tor czu­wa jedy­nie nad samym budyn­kiem i to nad nim kościół trzy­ma pie­czę. Wciąż nie­zna­ny jest los toru, któ­ry z roku na rok coraz bar­dziej nisz­cze­je. Rozmowy sto­wa­rzy­sze­nia z kon­ser­wa­to­rem wciąż trwa­ją. Do cza­su ich zakoń­cze­nia nie ma co liczyć na remont w budyn­ku. Już wie­czo­rem film na temat obiek­tu – daw­niej i dziś.

[gallery_bank type=„images” format=„thumbnail” title=„false” desc=„false” responsive=„true” special_effect=”” animation_effect=”” album_title=„false” album_id=„18”]

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.