Winne dzieci i ich rodzice? Centrum Szembeka odpiera zarzuty internautów

Centrum Szembeka na swo­im fanpage’u pochwa­li­ło się zor­ga­ni­zo­wa­niem Dnia Dziecka. Jak twier­dzi, pomi­mo kiep­skiej pogo­dy było dużo uśmiech­nię­tych twa­rzy. Niestety komen­ta­rze pod spodem, jak i na gru­pach dys­ku­syj­nych nie są już tak pozy­tyw­ne. Główny zarzut doty­czy płat­nych atrak­cji. Centrum odpie­ra zarzu­ty i obar­cza za wszyst­ko… dzie­ci i ich rodziców.

Fot. Warszawa w Pigułce / Facebook

Fot. Warszawa w Pigułce / Facebook

„Rozumiemy, że nie wszyst­kim podo­ba­ła się płat­na for­ma czę­ści z atrak­cji, ale z naszych doświad­czeń wyni­ka, że nie­od­płat­ne atrak­cje pro­wa­dzą do wie­lu nie­przy­jem­nych sytu­acji. Np. gru­py dzie­ci, któ­rych rodzi­ce nie widzą nic złe­go w tym, że bawią się na danej atrak­cji raz za razem, unie­moż­li­wia­jąc zaba­wę innym dzie­ciom – któ­re jesz­cze z atrak­cji nie korzy­sta­ły. Rozważyliśmy za i prze­ciw takiej for­my i osta­tecz­nie się na nią zde­cy­do­wa­li­śmy jako kom­pro­mis” – pisze Centrum Szembeka – „Dziękujemy za komen­ta­rze, weź­mie­my je pod uwa­gę przy pla­no­wa­niu kolej­nych even­tów” – dodaje.

Brzmi to jak pró­bę obar­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ścią za płat­ne atrak­cje dzie­ci i ich rodzi­ców dla któ­rych prze­cież to wyda­rze­nie było orga­ni­zo­wa­ne. Główny zarzut pada rów­nież z powo­du wła­śnie wspo­mnia­nej pogo­dy. Gości nie było za wie­le i dla każ­de­go star­czy­ło­by cza­su i miej­sca. Nikt nie wyma­gał od Centrum Szembeka zor­ga­ni­zo­wa­nia Dnia Dziecka. Jeżeli cen­trum zde­cy­do­wa­ło się na taki krok i rekla­mo­wa­ło się wyda­rze­nie, trze­ba było być przy­go­to­wa­nym na kosz­ty, nie na zyski.

Jednocześnie „dzię­ku­je­my” Centrum Szembeka za spraw­ne odpo­wia­da­nie na maile doty­czą­ce losu kup­ców z baza­ru. Pomimo usil­nych prób kon­tak­tu, zarów­no mailo­we­go, tele­fo­nicz­ne­go, jak i face­bo­oko­we­go, nie dosta­li­śmy żad­nej odpo­wie­dzi na nasze zapytania.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.