Winne dzieci i ich rodzice? Centrum Szembeka odpiera zarzuty internautów

Cen­trum Szem­be­ka na swoim fanpage’u pochwal­iło się zor­ga­ni­zowaniem Dnia Dziec­ka. Jak twierdzi, pomi­mo kiep­skiej pogody było dużo uśmiech­nię­tych twarzy. Nieste­ty komen­tarze pod spo­dem, jak i na gru­pach dyskusyjnych nie są już tak pozy­ty­wne. Główny zarzut doty­czy płat­nych atrakcji. Cen­trum odpiera zarzu­ty i obar­cza za wszys­tko… dzieci i ich rodz­iców.


Fot. Warszawa w Pigułce / Facebook

Fot. Warsza­wa w Pigułce / Face­book

„Rozu­miemy, że nie wszys­tkim podobała się płat­na for­ma częś­ci z atrakcji, ale z naszych doświad­czeń wyni­ka, że nieod­płatne atrakc­je prowadzą do wielu nieprzy­jem­nych sytu­acji. Np. grupy dzieci, których rodz­ice nie widzą nic złego w tym, że baw­ią się na danej atrakcji raz za razem, uniemożli­wia­jąc zabawę innym dzieciom – które jeszcze z atrakcji nie korzys­tały. Rozważyliśmy za i prze­ciw takiej formy i ostate­cznie się na nią zde­cy­dowal­iśmy jako kom­pro­mis” – pisze Cen­trum Szem­be­ka – „Dzięku­je­my za komen­tarze, weźmiemy je pod uwagę przy planowa­niu kole­jnych even­tów” – doda­je.


Brz­mi to jak próbę obar­czenia odpowiedzial­noś­cią za płatne atrakc­je dzieci i ich rodz­iców dla których prze­cież to wydarze­nie było orga­ni­zowane. Główny zarzut pada również z powodu właśnie wspom­ni­anej pogody. Goś­ci nie było za wiele i dla każdego star­czyło­by cza­su i miejs­ca. Nikt nie wyma­gał od Cen­trum Szem­be­ka zor­ga­ni­zowa­nia Dnia Dziec­ka. Jeżeli cen­trum zde­cy­dowało się na taki krok i reklam­owało się wydarze­nie, trze­ba było być przy­go­towanym na kosz­ty, nie na zys­ki.

Jed­nocześnie „dzięku­je­my” Cen­trum Szem­be­ka za sprawne odpowiadanie na maile doty­czące losu kupców z bazaru. Pomi­mo usil­nych prób kon­tak­tu, zarówno mailowego, tele­fon­icznego, jak i face­bookowego, nie dostal­iśmy żad­nej odpowiedzi na nasze zapy­ta­nia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.