Wkrótce sami szybko sprawdzimy jakość powietrza. GIOŚ wprowadzi aplikacje monitorującą

Główny Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie chce uciąć wszyst­kie pogło­ski doty­czą­ce stę­że­nia pyłów. W tym celu wpro­wa­dzi wła­sną apli­ka­cję mobil­ną, któ­ra poka­że zanie­czysz­cze­nie powie­trza w wybra­nej okolicy.

Fot. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Fot. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

„Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, aby uła­twić dostęp do aktu­al­nych danych o sta­nie powie­trza w Polsce, przy­go­to­wu­je apli­ka­cję na tele­fo­ny komór­ko­we. Będzie goto­wa w naj­bliż­szych tygo­dniach.” – może­my prze­czy­tać na stro­nach urzędu.

Urząd doda­je, że dane, któ­re poja­wia­ją się na zagra­nicz­nych stro­nach są nie­po­praw­ne i nie potra­fi okre­ślić ich źró­dła. Wg danych urzę­du, stę­że­nie pyłów PM10 i PM2,5 w Warszawie prze­kra­cza stan alar­mo­wy pod­czas tygo­dnia robo­cze­go. Obecnie, w week­end, stę­że­nie pyłów jest w nor­mie. GIOŚ potwier­dza jed­nak infor­ma­cji o wyso­kich stę­że­niach pyłów w innych regio­nach Polski:

„Od kil­ku dni na obsza­rze Polski połu­dnio­wej utrzy­mu­ją się bar­dzo wyso­kie stę­że­nia pyłu drob­ne­go (PM10, PM2,5). Średnie dobo­we stę­że­nia pyłu PM10 (czy­li pyłu o śred­ni­cy zia­ren do 10 µm) lokal­nie prze­kra­cza­ją poziom 200 µg/m3, czy­li poziom stę­że­nia, przy któ­rym wła­dze lokal­ne powin­ny infor­mo­wać spo­łe­czeń­stwo o wystą­pie­niu ryzy­ka zdro­wot­ne­go zwią­za­ne­go z prze­by­wa­niem na otwar­tym powietrzu.”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.