Wkrótce sami szybko sprawdzimy jakość powietrza. GIOŚ wprowadzi aplikacje monitorującą

Główny Inspek­to­ra Ochrony Środowiska w Warsza­w­ie chce uciąć wszys­tkie pogłos­ki doty­czące stęże­nia pyłów. W tym celu wprowadzi włas­ną aplikację mobil­ną, która pokaże zanieczyszcze­nie powi­etrza w wybranej okol­i­cy.

Fot. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Fot. Główny Inspek­torat Ochrony Środowiska

„Główny Inspek­torat Ochrony Środowiska, aby ułatwić dostęp do aktu­al­nych danych o stanie powi­etrza w Polsce, przy­go­towu­je aplikację na tele­fony komórkowe. Będzie gotowa w najbliższych tygod­ni­ach.” – może­my przeczy­tać na stronach urzę­du.

Urząd doda­je, że dane, które pojaw­ia­ją się na zagranicznych stronach są niepoprawne i nie potrafi określić ich źródła. Wg danych urzę­du, stęże­nie pyłów PM10 i PM2,5 w Warsza­w­ie przekracza stan alar­mowy pod­czas tygod­nia roboczego. Obec­nie, w week­end, stęże­nie pyłów jest w normie. GIOŚ potwierdza jed­nak infor­ma­cji o wyso­kich stęże­ni­ach pyłów w innych regionach Pol­s­ki:

„Od kilku dni na obszarze Pol­s­ki połud­niowej utrzy­mu­ją się bard­zo wysok­ie stęże­nia pyłu drob­ne­go (PM10, PM2,5). Śred­nie dobowe stęże­nia pyłu PM10 (czyli pyłu o śred­ni­cy ziaren do 10 µm) lokalnie przekracza­ją poziom 200 µg/m3, czyli poziom stęże­nia, przy którym władze lokalne powin­ny infor­mować społeczeńst­wo o wys­tąpi­e­niu ryzy­ka zdrowot­nego związanego z prze­by­waniem na otwartym powi­etrzu.”
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.