Włamali się do mieszkania i zamordowali właściciela. Zabójcy w rękach policji

61-latek został zabi­ty we wła­snym miesz­ka­niu, z któ­re­go spraw­cy skra­dli cen­ne przed­mio­ty. W związ­ku z tym zda­rze­niem funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li dwie oso­by, któ­re usły­sza­ły już zarzu­ty. Za to prze­stęp­stwo może gro­zić kara nawet doży­wot­nie­go pozba­wie­nia wolności.

Stołeczni poli­cjan­ci z wydzia­łu do wal­ki z ter­ro­rem kry­mi­nal­nym i zabójstw zosta­li poin­for­mo­wa­ni, że w miesz­ka­niu na tere­nie Pruszkowa zosta­ło zna­le­zio­ne cia­ło 61-lat­ka. Już z pierw­szych usta­leń funk­cjo­na­riu­szy wyni­ka­ło, że męż­czy­zna mógł paść ofia­rą zbrod­ni na tle rabun­ko­wym. Z jego miesz­ka­nia znik­nę­ło bowiem wie­le cen­nych przedmiotów.

Śledztwo w tej spra­wie wsz­czę­ła prusz­kow­ska pro­ku­ra­tu­ra, a wyja­śnia­niem oko­licz­no­ści zabój­stwa zaję­li się poli­cjan­ci. Intensywna pra­ca ope­ra­cyj­na i pro­ce­so­wa bar­dzo szyb­ko przy­nio­sła efek­ty. Wszystko wska­zy­wa­ło na to, że w dniu zda­rze­nia w miesz­ka­niu ofia­ry poja­wi­ła się kobie­ta z męż­czy­zną. Kolejne usta­le­nia przy­czy­ni­ły się do pozna­nia toż­sa­mo­ści tych osób oraz miej­sca, gdzie ewen­tu­al­nie mogą przebywać.

W hoste­lu na tere­nie Wawra zatrzy­ma­no 31-let­nią Ewę K. oraz 40-let­nie­go Mariusza G. Policjanci zna­leź­li tam przed­mio­ty będą­ce wła­sno­ścią 61-lat­ka, mię­dzy inny­mi: lap­top, tablet, tele­fon komór­ko­wy, łań­cu­szek. Jak wyni­ka z usta­leń funk­cjo­na­riu­szy męż­czy­zna miał być przed śmier­cią zastra­sza­ny nożem, krę­po­wa­ny kaj­dan­ka­mi i sznur­kiem oraz kne­blo­wa­ny. 61-latek praw­do­po­dob­nie wpu­ścił do miesz­ka­nia oso­by, któ­rych wcze­śniej nie znał.

Prokurator w Pruszkowie, po zapo­zna­niu się ze spra­wą, przed­sta­wił męż­czyź­nie zarzut za zabój­stwo w związ­ku z roz­bo­jem z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia. 40-latek w prze­szło­ści odby­wał karę za współ­udział w zabój­stwie. Był rów­nież kara­ny za upro­wa­dze­nie, a ostat­nio poszu­ki­wa­ny listem goń­czym. 31-let­nia kobie­ta na tym eta­pie postę­po­wa­nia usły­sza­ła zarzut za roz­bój z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia. Oboje zosta­li tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ni przez sąd.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.