Włamali się do mieszkania i zamordowali właściciela. Zabójcy w rękach policji

61-latek został zabity we włas­nym mieszka­niu, z którego spraw­cy skradli cenne przed­mio­ty. W związku z tym zdarze­niem funkcjonar­iusze zatrzy­mali dwie oso­by, które usłysza­ły już zarzu­ty. Za to przestępst­wo może groz­ić kara nawet doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Stołeczni polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z ter­rorem krymi­nal­nym i zabójstw zostali poin­for­mowani, że w mieszka­niu na tere­nie Pruszkowa zostało znalezione ciało 61-lat­ka. Już z pier­wszych ustaleń funkcjonar­iuszy wynikało, że mężczyz­na mógł paść ofi­arą zbrod­ni na tle rabunkowym. Z jego mieszka­nia zniknęło bowiem wiele cen­nych przed­miotów.
Śledzt­wo w tej spraw­ie wszczęła pruszkows­ka proku­ratu­ra, a wyjaś­ni­an­iem okolicznoś­ci zabójst­wa zajęli się polic­jan­ci. Inten­sy­w­na pra­ca oper­a­cyj­na i pro­ce­sowa bard­zo szy­bko przyniosła efek­ty. Wszys­tko wskazy­wało na to, że w dniu zdarzenia w mieszka­niu ofi­ary pojaw­iła się kobi­eta z mężczyzną. Kole­jne ustal­e­nia przy­czyniły się do poz­na­nia tożsamoś­ci tych osób oraz miejs­ca, gdzie ewen­tu­al­nie mogą prze­by­wać.

W hostelu na tere­nie Wawra zatrzy­mano 31-let­nią Ewę K. oraz 40-let­niego Mar­iusza G. Polic­jan­ci znaleźli tam przed­mio­ty będące włas­noś­cią 61-lat­ka, między inny­mi: lap­top, tablet, tele­fon komórkowy, łań­cuszek. Jak wyni­ka z ustaleń funkcjonar­iuszy mężczyz­na miał być przed śmier­cią zas­traszany nożem, krępowany kaj­danka­mi i sznurkiem oraz kneblowany. 61-latek praw­dopodob­nie wpuś­cił do mieszka­nia oso­by, których wcześniej nie znał.

Proku­ra­tor w Pruszkowie, po zapoz­na­niu się ze sprawą, przed­staw­ił mężczyźnie zarzut za zabójst­wo w związku z rozbo­jem z uży­ciem niebez­piecznego narzędzia. 40-latek w przeszłoś­ci odby­wał karę za współudzi­ał w zabójst­wie. Był również karany za uprowadze­nie, a ostat­nio poszuki­wany lis­tem gończym. 31-let­nia kobi­eta na tym etapie postępowa­nia usłysza­ła zarzut za rozbój z uży­ciem niebez­piecznego narzędzia. Obo­je zostali tym­cza­sowo aresz­towani przez sąd.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.