Wskaźniki smogu w mieście? Urząd Dzielnicy: To dobry pomysł

Fot. Ci Panowie. Kadr z filmu "Rat in Town".

Fot. Ci Panowie. Kadr z fil­mu „Rat in Town”

Rad­ny chce zain­stalować wyświ­et­lacze, które będą infor­mowały mieszkańców o poziomie smogu w mieś­cie:

„Takie rozwiąza­nia nie są czymś nowym. Ist­nieją w wielu mias­tach na świecie” – mówi Marek Borkows­ki, rad­ny i pomysło­daw­ca akcji - „Jestem zszokowany ostat­ni­mi dany­mi, które mówią, że zbliżamy się powoli do poziomu Pekinu” – doda­je.

Skon­tak­towal­iśmy się więc z Urzę­dem Dziel­ni­cy z pytaniem, jak zap­a­tru­je się na ten pomysł:
„Jesteśmy, jak najbardziej za” – mówi Jerzy Gier­szews­ki, rzecznik Urzę­du Dziel­ni­cy Pra­ga-Połud­nie – „Pan Borkows­ki uczest­niczył jed­nak w pra­cach nad budżetem i wie, że nie pieniędzy na ten pro­jekt. Jeżeli zapro­ponu­je sposób finan­sowa­nia na pewno się nad nim pochylimy”.

Rad­ny odpiera jed­nak ten argu­ment mówiąc, że pieniądze by się znalazły, bo nie są to duże kwoty:
„Lecze­nie kosz­tu­je więcej niż ostrze­ganie, a tablice takie mogły­by spowodować, że świado­mość społecz­na doty­czą­ca prob­le­mu była­by więk­sza. W kon­sek­wencji moż­na by wypra­cow­ać wspól­ny sposób na ogranicze­nie smogu.”

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.