Wskaźniki smogu w mieście? Urząd Dzielnicy: To dobry pomysł

Fot. Ci Panowie. Kadr z filmu "Rat in Town".

Fot. Ci Panowie. Kadr z fil­mu „Rat in Town”

Radny chce zain­sta­lo­wać wyświe­tla­cze, któ­re będą infor­mo­wa­ły miesz­kań­ców o pozio­mie smo­gu w mieście:

„Takie roz­wią­za­nia nie są czymś nowym. Istnieją w wie­lu mia­stach na świe­cie” – mówi Marek Borkowski, rad­ny i pomy­sło­daw­ca akcji - „Jestem zszo­ko­wa­ny ostat­ni­mi dany­mi, któ­re mówią, że zbli­ża­my się powo­li do pozio­mu Pekinu” – dodaje.

Skontaktowaliśmy się więc z Urzędem Dzielnicy z pyta­niem, jak zapa­tru­je się na ten pomysł:
„Jesteśmy, jak naj­bar­dziej za” – mówi Jerzy Gierszewski, rzecz­nik Urzędu Dzielnicy Praga-Południe – „Pan Borkowski uczest­ni­czył jed­nak w pra­cach nad budże­tem i wie, że nie pie­nię­dzy na ten pro­jekt. Jeżeli zapro­po­nu­je spo­sób finan­so­wa­nia na pew­no się nad nim pochy­li­my”.

Radny odpie­ra jed­nak ten argu­ment mówiąc, że pie­nią­dze by się zna­la­zły, bo nie są to duże kwoty:
„Leczenie kosz­tu­je wię­cej niż ostrze­ga­nie, a tabli­ce takie mogły­by spo­wo­do­wać, że świa­do­mość spo­łecz­na doty­czą­ca pro­ble­mu była­by więk­sza. W kon­se­kwen­cji moż­na by wypra­co­wać wspól­ny spo­sób na ogra­ni­cze­nie smogu.”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.