Wszedł do Wisły i chciał popełnić samobójstwo

Polic­jan­ci z wydzi­ału wywiad­ow­c­zo-patrolowego na Pradze Północ ura­towali mężczyznę, który próbował targnąć się na swo­je życie. 56-latek będąc w stanie nietrzeź­woś­ci wszedł do Wisły. Inter­wenc­ja funkcjonar­iuszy praw­dopodob­nie zapo­biegła tragedii.

Fot. policja

Fot. polic­ja

Polic­jan­ci z wydzi­ału wywiad­ow­c­zo-patrolowego około półno­cy zostali skierowani na poszuki­wa­nia mężczyzny, który opuś­cił miejsce zamieszka­nia. Z przekazanych infor­ma­cji wynikało, że nietrzeźwy 56-latek miał udać się nad Wisłę i niewyk­luc­zone, że będzie próbował targnąć się na swo­je życie. Funkcjonar­iusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon i przeszuki­wali brzeg.
W trak­cie poszuki­wań posterunk­owi zauważyli mężczyznę wchodzącego do wody. Kiedy 56-latek będąc po pas zanur­zony w wodzie, brnął głę­biej, Paweł Kon­dratiuk oraz Łukasz Machoń nie zwlekali i naty­ch­mi­ast wydostali go na brzeg. Na miejsce niezwłocznie wezwali załogę pogo­towia ratunkowego, która przewiozła mężczyznę do szpi­ta­la. Po udzie­le­niu mu niezbęd­nej pomo­cy lekarskiej, ze wzglę­du na jego stan nietrzeź­woś­ci, 56-latek został opiekuńc­zo umieszc­zony w izbie wytrzeźwień. Jego życiu nie zagraża niebez­pieczeńst­wo.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.