Wyciekło nagranie z momentu śmierci Magdaleny Żuk [WIDEO]

Do inter­ne­tu wypłynęło nagranie z kory­tarza szpi­ta­la pokazu­jące zachowanie per­son­elu po śmier­ci Mag­dale­ny Żuk. Widać moment w którym per­son­el przy­wozi nieprzy­tom­ną kobi­etę na szpi­tal­nym łóżku.

Widać, że Mag­dale­na Żuk po przy­wiezie­niu jej do sali żyła, ponieważ machała ręka­mi i krę­ciła głową. Kil­ka min­ut później per­son­el wywozi ciało z sali.
Powyższe nagranie jest bard­zo dobrze zanal­i­zowane przez jed­nego z YouTu­berów stąd wrzu­camy taką, a nie inną wer­sję. Ory­gi­nal­na jest dużo dłuższa, nie zaw­iera jed­nak żad­nych istot­nych szczegółów, poza tymi, które pojaw­iły się w powyższej wer­sji.

Śledzt­wo w spraw­ie śmier­ci Pol­ki, która pole­ci­ała do Egip­tu prowadzi już KGP, Proku­ratu­ra Kra­jowa w Warsza­w­ie, Proku­ratu­ra Okrę­gowa w Jele­niej Górze, KWP we Wrocław­iu, Krzysztof Rutkows­ki i dzi­en­nikarze śled­czy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.