Wywieźli go do lasu, pobili, skopali i okradli

Z ustaleń polic­jan­tów z komis­ariatu na Bemowie wyni­ka, że spraw­cy i pokrzy­wd­zony wspól­nie spoży­wali alko­hol. Pod pretek­stem sprowadzili pokrzy­wd­zonego do lasu i tam zaatakowali go kopiąc i zada­jąc ciosy po całym ciele, po czym zabrali mu pieniądze w kwocie 70 zło­tych i uciek­li.

Fot. Pixabay / KSP

Fot. Pix­abay / KSP

Mężczyźni wiedząc, że ich kole­ga ma prob­le­my rodzinne zapro­ponowali, że mogą go umówić ze zna­jomym, który może mu pomóc. Wszyscy udali się na spotkanie do którego miało dojść w pobliżu lasu na tere­nie Bielan. Tam obaj rzu­cili się na niego, kopali go i bili po całym ciele, po czym zabrali pieniądze w wysokoś­ci 70 zło­tych i uciek­li.
Pokrzy­wd­zony zaalar­mował o całym zdarze­niu Policję. Bemows­cy mundurowi szy­bko ustalili, gdzie napast­ni­cy mogli się udać. W mieszka­niu zastali 31-let­niego Michała Z. i 34-let­niego Jac­ka P.

Obaj napast­ni­cy zostali zatrzy­mani i doprowadzeni do komis­ariatu. Następ­nie trafili do pol­i­cyjnej celi. Polic­jan­ci ustalili, że mężczyźni byli już notowani za różne przestępst­wa. Śled­czy z Bemowa zgro­madzili mate­ri­ał dowodowy, który wraz z pode­jrzany­mi trafił do proku­ratu­ry. Tam obaj usłyszeli zarzut doty­czą­cy rozbo­ju. Decyzją sądu Michał Z. i Jacek P. trafili do aresz­tu na 3 miesiące. Przestępst­wo to zagrożone jest karą do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.