Wzruszające spoty Muzeum Powstania Warszawskiego [WIDEO]

22 czerw­ca 2017 r. o godz. 13.00 w kinie Elektronik odbył się pre­mie­ro­wy pokaz dwóch spo­tów przy­go­to­wa­nych z oka­zji 73. rocz­ni­cy Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego zapro­si­ło do współ­pra­cy przy ich reali­za­cji Warszawską Szkołę Filmową.

Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego / YouTube

Efektem tej współ­pra­cy są dwa spo­ty: „Szpital” i „Kamienica”, w któ­rych wystą­pi­li akto­rzy mło­de­go poko­le­nia wraz z nesto­ra­mi sce­ny fil­mo­wej i teatral­nej. Są to m.in. Anna Milewska, Anna Karczmarczyk, Stanisław Brudny, Krzysztof Kwiatkowski. Nad reali­za­cją fil­mów czu­wa­li: Magda Wieczorkowska-Klecel (sce­na­riusz i reży­se­ria) oraz Jan Klecel (sce­na­riusz).

Mamy nadzie­ję, że przy­go­to­wa­ne spo­ty zachę­cą do oka­zy­wa­nia sza­cun­ku wobec Powstańców Warszawskich oraz do pie­lę­gno­wa­nia pamię­ci o Powstaniu Warszawskim
– powie­dział Jan Ołdakowski, dyrek­tor Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Kamienica”

W spo­cie „Kamienica” mło­dy listo­nosz spo­ty­ka Powstańca Warszawskiego, któ­re­go nie­chcą­cy potrą­ca na klat­ce scho­do­wej. Wytrąca mu zapro­sze­nie na uro­czy­sto­ści z oka­zji obcho­dów rocz­ni­cy Powstania Warszawskiego, z któ­re­go wypa­da­ją zdję­cia. Listonosz dowia­du­je się, że Powstaniec tak jak on roz­no­sił listy ponad 70 lat temu. Dzisiaj nie może poja­wić się na uro­czy­sto­ściach obcho­do­wych, bo traf chciał, że win­da ule­gła awa­rii, a scho­dy są zbyt stro­me. Powstaniec wra­ca zre­zy­gno­wa­ny do domu. Młody listo­nosz zachę­ca spo­tka­nych przy­pad­ko­wo miesz­kań­ców, by wszy­scy razem minu­tę przed godz. 17.00 zja­wi­li się w domu Powstańca, aby być w tej waż­nej dla nie­go chwi­li RAZEM.

„Szpital”

W spo­cie „Szpital” widzi­my star­szą panią leżą­cą w łóż­ku, do któ­rej przy­cho­dzi dyżu­ru­ją­ca pie­lę­gniar­ka. Pielęgniarka, poda­jąc lekar­stwa, strą­ca ze sto­li­ka zapro­sze­nie na uro­czy­sto­ści z oka­zji obcho­dów rocz­ni­cy Powstania Warszawskiego, z któ­re­go wypa­da­ją zdję­cia. Pielęgniarka pod­no­si foto­gra­fie z pod­ło­gi i dowia­du­je się, że leżą­ca kobie­ta była sani­ta­riusz­ką w Powstaniu Warszawskim. Nagle star­sza pani daje pie­lę­gniar­ce cen­ne dla sie­bie zawi­niąt­ko. Pielęgniarka wycho­dzi i zaglą­da do nie­go na kory­ta­rzu; orien­tu­je się, że dosta­ła coś, co dla pacjent­ki jest wiel­kim skar­bem, i czu­je, że musi coś z tym zro­bić. Rozmawia pod­czas spo­tka­nia na kory­ta­rzu z leka­rzem, dziec­kiem i jego tatą, a tak­że z pie­lę­gnia­rzem. Minutę przed godz. 17.00 wcho­dzą uśmiech­nię­ci do poko­ju star­szej pacjent­ki, aby w tej waż­nej dla niej chwi­li być RAZEM. Starsza pani zachę­ca gestem mło­dą pie­lę­gniar­kę do zało­że­nia opa­ski na rękę.

Muzeum Powstania Warszawskiego zawsze zale­ża­ło na tym, żeby pamięć o Powstaniu Warszawskim była czymś, co łączy Polaków, kolej­ne poko­le­nia i miesz­kań­ców Warszawy. Jednym ze spo­so­bów oka­zy­wa­nia tej pamię­ci jest odwo­ły­wa­nie się do sym­bo­li, za któ­re wal­czy­li Powstańcy i za któ­re ginę­li w Powstaniu Warszawskim. Dzisiejsza dys­ku­sja, któ­ra toczy się w Polsce na temat tego, jak nale­ży uży­wać zna­ku Polski Walczącej, poka­zu­je, że pamięć o Powstaniu Warszawskim jest waż­na tak­że dla mło­de­go poko­le­nia. Nowoczesny patrio­tyzm w spo­sób mądry umie się posłu­gi­wać języ­kiem kul­tu­ry maso­wej, któ­ra tra­fia do mło­dych. Dlatego też poprzez wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek powstań­czych, kon­cer­ty, czy gry miej­skie, sta­ra­my się zachę­cać Polaków, rów­nież tych z młod­szych poko­leń, do wyra­ża­nia swo­jej pamię­ci o Powstaniu Warszawskim – tłu­ma­czył dyrek­tor Jan Ołdakowski.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.