Za jazdę bez biletu możesz zapłacić… kartą

Pasażerowie podró­żu­ją­cy komu­ni­ka­cją miej­ską bez waż­ne­go bile­tu mają kolej­ną moż­li­wość, by – po ujaw­nie­niu przez kon­tro­le­ra – zamiast opła­ty dodat­ko­wej w peł­nej wyso­ko­ści 266 zł, zapła­cić ją obni­żo­ną o 40 proc. Część kon­tro­le­rów bile­tów zosta­ła wypo­sa­żo­na w ter­mi­na­le do płat­no­ści kartami.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

Obecnie kon­tro­lą bile­tów zaj­mu­je się 166 osób. Są to kon­tro­le­rzy eta­to­wi ZTM – 67, kon­tro­le­rzy pomoc­ni­czy – 67 oraz kon­tro­le­rzy SKM – 32. Wystawiają oni obec­nie rocz­nie śred­nio ponad 30 tys. opłat dodat­ko­wych (opła­ta „na miej­scu” bez­po­śred­nio u kon­tro­le­ra). Ta licz­ba zna­czą­co wzro­sła od 2011 r. Wcześniej śred­nia rocz­na licz­ba nakła­da­nych opłat nie prze­kra­cza­ła 20 tys. W 2011 r. weszła w życie tary­fa bile­to­wa, któ­ra obni­ży­ła wyso­kość opła­ty za jaz­dę bez bile­tu o 40 proc. w przy­pad­ku wnie­sie­nia jej od razu u kon­tro­le­ra. O ile jesz­cze w roku ubie­głym pro­cen­to­wy udział opłat dodat­ko­wych w cał­ko­wi­tej licz­bie wezwań do zapła­ty wyno­sił nie­wie­le ponad 15 proc. O tyle w roku bie­żą­cym sys­te­ma­tycz­nie wzra­stał do ponad 24 proc.

Równocześnie widać, że na ryn­ku wzra­sta zde­cy­do­wa­nie licz­ba kart płat­ni­czych. O ile w czwar­tym kwar­ta­le 2012 r. było ich w Polsce ok. 33,3 mln sztuk. O tyle w ostat­nim kwar­ta­le roku 2014 licz­ba ta wyno­si­ła już ponad 36 mln.

Pasażerowie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji miej­skiej też chcą coraz czę­ściej pła­cić kar­ta­mi za zakup bile­tów w bile­to­ma­tach. W grud­niu 2013 r. w bile­to­ma­tach pojaz­do­wych zapła­ci­li kar­ta­mi za nie­ca­łe 100 tys. bile­tów. W sierp­niu roku 2015 r. licz­ba zaku­pów z płat­no­ścią kar­ta­mi wzro­sła do pra­wie 400 tys.

Dlatego też Zarząd Transportu Miejskiego posta­no­wił wypo­sa­żyć część kon­tro­le­rów bile­tów w ter­mi­na­le do obsłu­gi kart płat­ni­czych. To była dobra decy­zja, gdyż pasa­że­ro­wie podró­żu­ją­cy bez bile­tu, żeby unik­nąć koniecz­no­ści pła­ce­nia peł­nej kwo­ty 266 zł, coraz chęt­niej wno­szą opła­ty przy pomo­cy kart. Pierwszego dnia „pra­cy” ter­mi­na­li przy pomo­cy kart pasa­że­ro­wie wnie­śli opła­ty 8 razy. 25 wrze­śnia trans­ak­cji bez­go­tów­ko­wych było aż 168. W sumie, w okre­sie od 7 do 27 wrze­śnia kon­tro­le­rzy nało­ży­li na pasa­że­rów 3640 opłat dodat­ko­wych. Z tego 1214, czy­li ponad 33,3 proc. to były trans­ak­cje bezgotówkowe.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.