Za jazdę bez biletu możesz zapłacić… kartą

Pasażerowie podróżu­ją­cy komu­nikacją miejską bez ważnego bile­tu mają kole­jną możli­wość, by – po ujawnie­niu przez kon­trol­era – zami­ast opłaty dodatkowej w pełnej wysokoś­ci 266 zł, zapłacić ją obniżoną o 40 proc. Część kon­trol­erów biletów została wyposażona w ter­mi­nale do płat­noś­ci kar­ta­mi.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

Obec­nie kon­trolą biletów zaj­mu­je się 166 osób. Są to kon­trol­erzy eta­towi ZTM – 67, kon­trol­erzy pomoc­niczy – 67 oraz kon­trol­erzy SKM – 32. Wys­taw­ia­ją oni obec­nie rocznie śred­nio pon­ad 30 tys. opłat dodatkowych (opła­ta „na miejs­cu” bezpośred­nio u kon­trol­era). Ta licz­ba znaczą­co wzrosła od 2011 r. Wcześniej śred­nia rocz­na licz­ba nakładanych opłat nie przekracza­ła 20 tys. W 2011 r. weszła w życie tary­fa bile­towa, która obniżyła wysokość opłaty za jazdę bez bile­tu o 40 proc. w przy­pad­ku wniesienia jej od razu u kon­trol­era. O ile jeszcze w roku ubiegłym pro­cen­towy udzi­ał opłat dodatkowych w całkowitej licz­bie wezwań do zapłaty wynosił niewiele pon­ad 15 proc. O tyle w roku bieżą­cym sys­tem­aty­cznie wzras­tał do pon­ad 24 proc.

Równocześnie widać, że na rynku wzras­ta zde­cy­dowanie licz­ba kart płat­niczych. O ile w czwartym kwartale 2012 r. było ich w Polsce ok. 33,3 mln sztuk. O tyle w ostat­nim kwartale roku 2014 licz­ba ta wynosiła już pon­ad 36 mln.

Pasażerowie warsza­wskiej komu­nikacji miejskiej też chcą coraz częś­ciej płacić kar­ta­mi za zakup biletów w bile­tomat­ach. W grud­niu 2013 r. w bile­tomat­ach pojaz­dowych zapła­cili kar­ta­mi za niecałe 100 tys. biletów. W sierp­niu roku 2015 r. licz­ba zakupów z płat­noś­cią kar­ta­mi wzrosła do praw­ie 400 tys.

Dlat­ego też Zarząd Trans­portu Miejskiego postanow­ił wyposażyć część kon­trol­erów biletów w ter­mi­nale do obsłu­gi kart płat­niczych. To była dobra decyz­ja, gdyż pasażerowie podróżu­ją­cy bez bile­tu, żeby uniknąć koniecznoś­ci płace­nia pełnej kwoty 266 zł, coraz chęt­niej wnoszą opłaty przy pomo­cy kart. Pier­wszego dnia „pra­cy” ter­mi­nali przy pomo­cy kart pasażerowie wnieśli opłaty 8 razy. 25 wrześ­nia transakcji bez­gotówkowych było aż 168. W sum­ie, w okre­sie od 7 do 27 wrześ­nia kon­trol­erzy nałożyli na pasażerów 3640 opłat dodatkowych. Z tego 1214, czyli pon­ad 33,3 proc. to były transakc­je bez­gotówkowe.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.