Zabarykadowali się w warsztacie. Nie chcą dopuścić do rozbiórki

Na uli­cy Dobrej 32 w ser­wi­sie samo­cho­do­wym zaba­ry­ka­do­wa­ło się kil­ka osób. Kilka lat temu zwró­co­no dział­kę na któ­rej stoi warsz­tat pry­wat­ne­mu inwe­sto­ro­wi w ramach repry­wa­ty­za­cji. Teraz dziel­ni­ca wyda­ła zgo­dę na roz­biór­kę. Właściciel mówi, że ich wła­sne mia­sto pozba­wia ich dorob­ku całe­go życia.

Jakub Kędzierski, wła­ści­ciel warsz­ta­tu opi­su­je, że cała sytu­acja ma miej­sce od piąt­ku ok. godz. 19.00, kie­dy to pod obiek­tem poja­wi­ła się eki­pa budow­la­na wraz z praw­ni­kiem oraz ochro­ną. Pracownicy zaba­ry­ka­do­wa­li się w środ­ku, by nie dopu­ścić do roz­biór­ki. Dzień póź­niej odcię­to prąd. Jak mówi wła­ści­ciel będą w obiek­cie dopó­ki nie powstrzy­ma­ją rozbiórki.

Na miej­scu jest poli­cja, któ­ra pil­nu­je, by niko­mu nic się nie stało.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.