Ząbkowska deptakiem, Targowa centrum handlu. Wielka rewitalizacja Pragi za niemal półtora miliarda złotych!

Sinfonia Varsovia. Projekt Zahy Hadid

Sinfonia Varsovia. Projekt Zahy Hadid

930 mln zosta­nie prze­ka­za­nych z środ­ków miej­skich. Obecnie 3,5 tysią­ca rodzin miesz­ka w miesz­ka­niach bez łazien­ki, kuch­ni, cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia lub kana­li­za­cji. Ratusz zapo­wia­da, że do 2023 takich miesz­kań już nie będzie. Wszystkie będą rewi­ta­li­zo­wa­ne. Michał Olszewski, wice­pre­zy­dent Warszawy zapo­wia­da wiel­kie zmia­ny na Pradze.

Poza rewi­ta­li­za­cja kamie­nic i blo­ków mia­sto zain­we­stu­je w cen­tra lokal­ne i ponad­lo­kal­ne. Władze roz­ma­wia­ją z ludź­mi z rosz­cze­nia­mi, by odku­pić zie­mie i ura­to­wać zabyt­ko­we kamie­ni­ce. Obecnie 60% zabu­do­wy jest w rękach pry­wat­nych osób.

400 mln zosta­nie prze­zna­czo­nych na kul­tu­rę, z cze­go 280 mln. pochło­nie budo­wa nowo­cze­snej sie­dzi­by Sinfonii Varsovii. Pieniądze znaj­dą się rów­nież na Pałacyk Konpackiego. Znajdzie się tam lokal­ny dom kul­tu­ry przy­ja­zny dla dzie­ci, z pla­cem zabaw, ogro­dem spo­łecz­no­ścio­wym i szko­ła lide­rów. Wielką zmia­nę przej­dzie rów­nież Targowa i Ząbkowska. Pierwsza z ulic ma być cen­trum han­dlo­wym i kul­tu­ral­nym Pragi, z rewi­ta­li­zo­wa­nym Bazarem Różyckiego, Centrum Kreatywności i Muzeum Pragi. Ząbkowska ma nato­miast być deptakiem.

Wszystkie pra­ce mają zakoń­czyć się 2023 roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.