„Dżentelmen”. Zacny spot z Warszawy promujący ustępowanie miejsca kobietom w ciąży [WIDEO]

Problem z ustę­po­wa­niem miej­sca oso­bom star­szym, scho­ro­wa­nym i w cią­ży ist­niał i ist­nie­je. Czy będzie ist­niał, zale­ży to od nas samych. Kobieta w sta­nie bło­go­sła­wio­nym, wsia­da­jąc do komu­ni­ka­cji miej­skiej sta­je się nie­wi­dzial­na. Wszystko za oknem sta­je się nagle wiel­ce inte­re­su­ją­ce! Fundacja Jestem w Drodze pró­bu­je coś zmie­nić wpro­wa­dza­jąc do obie­gu spe­cjal­ne plakietki.

Wpinka ma poka­zać, że dana Pani jest w cią­ży i tym samym powin­no się jej pomóc. To czy będzie rze­czy­wi­ście pomoc­na zale­ży od dwóch czyn­ni­ków: od roz­pro­pa­go­wa­nia akcji i od tego jak sami się będzie­my zacho­wy­wać. Co sądzi­cie o tej akcji?

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.