Zasnął w banku. Wpadł w szał bo go obudzili

Nawet na 5 lat za krat­ki może tra­fić 45-let­ni męż­czy­zna podej­rza­ny o wybi­cie szy­by w loka­lu przy uli­cy Krasińskiego. Mundurowi z Żoliborza zatrzy­ma­li męż­czy­znę, któ­ry wcze­śniej zasnął w przed­sion­ku pal­ców­ki ban­ko­wej, a obu­dzo­ny przez pra­cow­ni­ków, w odwe­cie rzu­cił butel­ką w szy­bę. Właściciel uszko­dzo­nych drzwi wyce­nił star­ty na kwo­tę oko­ło 2000 złotych.

Fot. KSP

Fot. KSP

Kilka dni temu w pla­ców­ce ban­ko­wej przy uli­cy Krasińskiego zosta­ła wybi­ta szy­ba w drzwiach wej­ścio­wych. Okazało się, że w przed­sion­ku tego loka­lu zasnął 45-let­ni męż­czy­zna. Tomasza M. zauwa­ży­li pra­cow­ni­cy ban­ku i popro­si­li o opusz­cze­nie loka­lu. Mężczyźnie nie spodo­ba­ło się to i wycho­dząc rzu­cił butel­ką po piwie w drzwi wej­ścio­we. Zdarzenie to widział świa­dek, któ­ry o całej sytu­acji powia­do­mił ochro­nę, a ta od razu wezwa­ła Policję.

Mundurowi z Żoliborza w nie­da­le­kiej odle­gło­ści od pal­ców­ki ban­ko­wej zauwa­ży­li męż­czy­znę, któ­re­go ryso­pis odpo­wia­dał ryso­pi­so­wi poda­ne­mu przez świad­ka. Tomasz M. został zatrzy­ma­ny. 45-latek już usły­szał zarzu­ty za uszko­dze­nie mie­nia o war­to­ści 2000 zło­tych, bo na taką kwo­tę wyce­nił szko­dę wła­ści­ciel. Za to prze­stęp­stwo gro­zi mu teraz kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.