Zatankował paliwo, a następnie odjechał nie uiściwszy zapłaty. Rozpoznajesz go?

Policjanci z Michałowic pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie kra­dzie­ży pali­wa na sta­cji paliw w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 73. Nieznany dotąd męż­czy­zna zatan­ko­wał pali­wo, a następ­nie odje­chał nie uiściw­szy zapła­ty. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­ce. Każdy, kto roz­po­zna­je widocz­ną na zdję­ciu oso­bę, pro­szo­ny jest o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub oso­bi­sty w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy ul. Kuchy 15 w Regułach.

Fot. KPP Pruszków

Do zda­rze­nia doszło w dniu 12 lute­go 2017 roku ok. godz. 17:00 na tere­nie sta­cji paliw w miej­sco­wo­ści Sokołów przy ul. Sokołowskiej 73. Nieustalony dotąd męż­czy­zna zatan­ko­wał pali­wo o war­to­ści 221,56 zł i odje­chał pojaz­dem m-ki sub­a­ru, nie pła­cą za paliwo.

Każdy kto roz­po­zna­je tą oso­bę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z Komisariatem Policji w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach.

Informacje w tej spra­wie pro­si­my kie­ro­wać do Komisariatu Policji w Michałowicach dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu 22 60 46 745, oso­bi­ście lub w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: kpppruszkow@​policja.​waw.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.