ZDM chce zlikwidować… lodówki z napojami?

Zarząd Dróg Miejskich wie­lo­krot­nie usu­wał tzw. „poty­ka­cze”, czy­li sto­ją­ce tabli­ce rekla­mo­we, nie­le­gal­ne bud­ki i inne rze­czy, któ­re mają wpływ na este­ty­kę uli­cy. Jak infor­mu­je transportpubliczny.pl teraz ZDM bie­rze na celow­nik… lodów­ki z napojami.

Fot. Athenswalk / Wikimedia Commons

Fot. Athenswalk / Wikimedia Commons

Czy lodów­ki z napo­ja­mi tak popu­lar­ne przy nie­któ­rych kio­skach i małych punk­tach han­dlo­wych znikną?

„ZDM wraz z Estetykiem Miasta doszli do wnio­ski, że lodów­ki nie są naj­bar­dziej este­tycz­ne i mogły­by być ład­niej­sze. Chcemy je ucy­wi­li­zo­wać, w czę­ści bądź w cało­ści zli­kwi­do­wać” – mówi w wypo­wie­dzi dla por­ta­lu wice­pre­zy­dent Jacek Wojciechowicz.

Jak doda­je są oba­wy przed­się­bior­ców, któ­rzy czer­pią z zim­nych napo­jów spo­re korzy­ści i usu­nię­cie lodó­wek ozna­czać będzie spo­re uszczu­ple­nie ich docho­du. Dlatego wice­pre­zy­dent pod­kre­śla, że osta­tecz­nej decy­zji nie ma. Na razie pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy zarów­no z wła­ści­cie­la­mi, jak i z pro­du­cen­ta­mi lodó­wek. Chodzi o to, by były bar­dziej estetyczne.

Warszawa nie jest jedy­nym mia­stem nad któ­rym urzęd­ni­cy pochy­la­ją się nad lodów­ka­mi. W Trójmieście spór trwa już od poprzed­nie­go roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.