ZDM chce zlikwidować… lodówki z napojami?

Zarząd Dróg Miejs­kich wielokrot­nie usuwał tzw. „potykacze”, czyli sto­jące tablice reklam­owe, niele­galne bud­ki i inne rzeczy, które mają wpływ na este­tykę uli­cy. Jak infor­mu­je transportpubliczny.pl ter­az ZDM bierze na celown­ik… lodów­ki z napo­ja­mi.

Fot. Athenswalk / Wikimedia Commons

Fot. Athenswalk / Wiki­me­dia Com­mons

Czy lodów­ki z napo­ja­mi tak pop­u­larne przy niek­tórych kioskach i małych punk­tach hand­lowych znikną?
„ZDM wraz z Este­tykiem Mias­ta dos­zli do wnios­ki, że lodów­ki nie są najbardziej este­ty­czne i mogły­by być ład­niejsze. Chce­my je ucy­wili­zować, w częś­ci bądź w całoś­ci zlik­wid­ować” – mówi w wypowiedzi dla por­talu wiceprezy­dent Jacek Woj­ciechow­icz.

Jak doda­je są obawy przed­siębior­ców, którzy czer­pią z zim­nych napo­jów spore korzyś­ci i usunię­cie lodówek oznaczać będzie spore uszczu­ple­nie ich dochodu. Dlat­ego wiceprezy­dent pod­kreśla, że ostate­cznej decyzji nie ma. Na razie prowad­zone są roz­mowy zarówno z właś­ci­ciela­mi, jak i z pro­du­cen­ta­mi lodówek. Chodzi o to, by były bardziej este­ty­czne.

Warsza­wa nie jest jedynym miastem nad którym urzęd­ni­cy pochy­la­ją się nad lodówka­mi. W Trójmieś­cie spór trwa już od poprzed­niego roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.