„Zielona fala” dla kierowców, droga dla rowerów, nowe chodniki i zieleń. Tak będzie wyglądała „nowa Puławska”

Na ul. Puławskiej powsta­ną dro­gi dla rowe­rów, nowe chod­ni­ki i zie­leń. Ma też powstać sko­or­dy­no­wa­na sygna­li­za­cja. ZDM roz­pi­sał już prze­targ w tej spra­wie, jed­nak został on unie­waż­nio­ny z powo­du prze­kro­cze­nia zakła­da­ne­go budże­tu. Termin zakoń­cze­nia inwe­sty­cji nie ule­ga jed­nak zmianie.

Fot. ZDM

„Inwestycja obej­mie nie­mal 9-kilo­me­tro­wy odci­nek od ul. Domaniewskiej do gra­ni­cy Warszawy. Przetarg na jej reali­za­cję w try­bie „zapro­jek­tuj i wybu­duj” został ogło­szo­ny w lutym br. Niestety, zło­żo­na zosta­ła tyl­ko jed­na ofer­ta, znacz­nie prze­kra­cza­ją­ca zało­żo­ny kosz­to­rys. ZDM zamie­rza prze­zna­czyć na ten cel 16 mln zł, zaś ofer­ta opie­wa aż na 59 mln. Dlatego jeste­śmy zmu­sze­ni unie­waż­nić prze­targ. Nie ozna­cza to jed­nak rezy­gna­cji z inwe­sty­cji ani opóź­nie­nia ter­mi­nu jej zakoń­cze­nia. Wszystkie pra­ce powin­ny się zakoń­czyć do poło­wy 2018 r.” – pisze ZDM.

Drogowcy, aby przy­spie­szyć pra­ce i zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty, część robót wyko­na­ją we wła­snym zakre­sie, a resz­tę roz­bi­ją na poszcze­gól­nych pod­wy­ko­naw­ców. Drogi rowe­ro­we oraz chod­ni­ki wyko­na więc ZDM, osob­no zle­ci zapro­jek­to­wa­nie sygna­li­za­cji świetl­nej (pla­no­wa­na jest kom­plek­so­wa moder­ni­za­cja sygna­li­za­cji na skrzy­żo­wa­niach z ul. Wałbrzyską/al. Lotników; ul. Bogatki/ul. Ludwinowską; ul. Kajakową/ul. Głuszca i ul. Karczunkowską/ul. Karmazynową. Ponadto na całym odcin­ku sygna­li­za­cje zosta­ną sko­or­dy­no­wa­ne, dzię­ki cze­mu moż­li­we będzie wpro­wa­dze­nie „zie­lo­nej fali”). Oddzielnym eta­pem może być rów­nież prze­bu­do­wa węzła Wyścigi, obej­mu­ją­ca dosto­so­wa­nie ist­nie­ją­cych kła­dek, przej­ścia pod­ziem­ne­go i prze­pu­stu pod Puławską do ruchu rowerów.

Dzięki tym zabie­gom uda się wyko­nać wszyst­kie pra­ce do czerw­ca 2018 r. W ten spo­sób powsta­nie obu­stron­na tra­sa rowe­ro­wa wraz nowy­mi chod­ni­ka­mi (w sumie aż 18 tys. m kw. nowych tro­tu­arów) i zie­le­nią. Jej prze­bieg został okre­ślo­ny w kon­cep­cji, skon­sul­to­wa­nej z mieszkańcami.

Inwestycja będzie reali­zo­wa­na przy wspar­ciu środ­ków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednym z celów tego instru­men­tu jest dąże­nie do zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści i zapew­nie­nie alter­na­tyw­nych dla samo­cho­du moż­li­wo­ści poru­sza­nia się po aglo­me­ra­cji. Program jest reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z 39 gmi­na­mi Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.