„Zielona fala” dla kierowców, droga dla rowerów, nowe chodniki i zieleń. Tak będzie wyglądała „nowa Puławska”

Na ul. Puławskiej pow­staną dro­gi dla row­erów, nowe chod­ni­ki i zieleń. Ma też pow­stać sko­or­dynowana syg­nal­iza­c­ja. ZDM rozpisał już prze­targ w tej spraw­ie, jed­nak został on unieważniony z powodu przekroczenia zakładanego budże­tu. Ter­min zakończenia inwest­y­cji nie ule­ga jed­nak zmi­an­ie.

Fot. ZDM

„Inwest­y­c­ja obe­jmie niemal 9-kilo­metrowy odcinek od ul. Domaniewskiej do grani­cy Warsza­wy. Prze­targ na jej real­iza­cję w try­bie „zapro­jek­tuj i wybuduj” został ogłos­zony w lutym br. Nieste­ty, złożona została tylko jed­na ofer­ta, znacznie przekracza­ją­ca założony kosz­to­rys. ZDM zamierza przez­naczyć na ten cel 16 mln zł, zaś ofer­ta opiewa aż na 59 mln. Dlat­ego jesteśmy zmuszeni unieważnić prze­targ. Nie oznacza to jed­nak rezy­gnacji z inwest­y­cji ani opóźnienia ter­minu jej zakończenia. Wszys­tkie prace powin­ny się zakończyć do połowy 2018 r.” – pisze ZDM.
Dro­gow­cy, aby przyspieszyć prace i zmin­i­mal­i­zować kosz­ty, część robót wykon­a­ją we włas­nym zakre­sie, a resztę rozbi­ją na poszczegól­nych pod­wykon­aw­ców. Dro­gi rowerowe oraz chod­ni­ki wykona więc ZDM, osob­no zle­ci zapro­jek­towanie syg­nal­iza­cji świ­etl­nej (planowana jest kom­plek­sowa mod­ern­iza­c­ja syg­nal­iza­cji na skrzyżowa­ni­ach z ul. Wałbrzyską/al. Lot­ników; ul. Bogatki/ul. Lud­winowską; ul. Kajakową/ul. Głusz­ca i ul. Karczunkowską/ul. Kar­mazynową. Pon­ad­to na całym odcinku syg­nal­iza­c­je zostaną sko­or­dynowane, dzię­ki czemu możli­we będzie wprowadze­nie „zielonej fali”). Odd­ziel­nym etapem może być również prze­bu­dowa węzła Wyś­ci­gi, obe­j­mu­ją­ca dos­tosowanie ist­nieją­cych kładek, prze­jś­cia podziem­nego i prze­pus­tu pod Puławską do ruchu row­erów.

Dzię­ki tym zabiegom uda się wykon­ać wszys­tkie prace do czer­w­ca 2018 r. W ten sposób pow­stanie obus­tron­na trasa rowerowa wraz nowy­mi chod­nika­mi (w sum­ie aż 18 tys. m kw. nowych tro­tu­arów) i zie­lenią. Jej prze­bieg został określony w kon­cepcji, skon­sul­towanej z mieszkań­ca­mi.

Inwest­y­c­ja będzie real­i­zowana przy wspar­ciu środ­ków z Unii Europe­jskiej w ramach Zin­te­growanych Inwest­y­cji Tery­to­ri­al­nych. Jed­nym z celów tego instru­men­tu jest dąże­nie do zrównoważonej mobil­noś­ci i zapewnie­nie alter­naty­wnych dla samo­chodu możli­woś­ci porusza­nia się po aglom­er­acji. Pro­gram jest real­i­zowany we współpra­cy z 39 gmi­na­mi Warsza­wskiego Obszaru Funkcjon­al­nego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.