Zobacz jakie imprezy przygotowała Warszawa na Dzień Dziecka! [PROGRAM]

W ramach dzia­łań roz­wo­ju publicz­no­ści – Audience Development* – reali­zo­wa­nych przez Warszawę, powsta­ła wspól­na ini­cja­ty­wa sto­łecz­nych publicz­nych insty­tu­cji kul­tu­ry – Tydzień Dziecka. Ma ona na celu stwo­rze­nie kom­ple­men­tar­nej ofer­ty kul­tu­ral­nej dla mło­dych warszawiaków.

tydziendziecka_program

Fot. UM Warszawa

Tydzień Dziecka roz­pocz­nie się już w sobo­tę, 28 maja w PROM-ie Kultury na Saskiej Kępie, gdzie odbę­dą się kon­cer­ty Smyków na Kępie i Orkiestry Warsaw Camerata, a następ­ne­go dnia Dzień Dzieciaka z Fasolkami. W kolej­nych dniach Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera zapre­zen­tu­ją swo­je spek­ta­kle dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Jak zosta­łam wiedź­mą w reży­se­rii Agnieszki Glińskiej i Iwona, księż­nicz­ka z Burbona w reży­se­rii Leny Frankiewicz.

1 czerw­ca w Nowym Teatrze odbę­dzie się pre­mie­ra spek­ta­klu Piotruś Pan w reży­se­rii Łukasza Kosa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapro­si na warsz­ta­ty Zostań kolek­cjo­ne­rem sztu­ki!, Teatr Syrena na spek­takl Kot w butach w reży­se­rii Jacka Bończyka, a Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki na warsz­ta­ty towa­rzy­szą­ce wysta­wie Podróżnicy.

W kolej­nych dniach Orkiestra Sinfonia Varsovia zor­ga­ni­zu­je dla mło­dych widzów kon­cert Aidy oraz warsz­ta­ty muzycz­ne, pla­stycz­ne i kon­kurs wokal­ny dla przedszkolaków.

4 czerw­ca Nowy Teatr popro­wa­dzi warsz­ta­ty dla dzie­ci ze Spotlight Kids, Muzeum Warszawy otwo­rzy Małą Akademię Praską, zaś Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy­go­tu­je wiel­ki pik­nik rodzin­ny, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapro­si na rodzin­ną wyciecz­kę do Szumina.

W ostat­ni dzień Tygodnia Dziecka, 5 czerw­ca – w Muzeum POLIN odbę­dą się warsz­ta­ty Król Maciuś w Krainie Czarów oraz kon­cert, w TR Warszawa rodzin­ne zaję­cia teatral­ne Mama, Tata i ja na warsz­ta­ty inspi­ro­wa­ne naj­now­szym spek­ta­klem TR Robert Robur, a w CSW Zamek Ujazdowski cały dzień wokół wysta­wy Rzeczy robią rze­czy, czy­li tema­tu ani­ma­cji i oży­wia­nia świa­ta wokół za spra­wą wyobraźni.

*Audience Development
To względ­nie nowa dzie­dzi­na, rozu­mia­na jako aktyw­ność w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb ist­nie­ją­cych i poten­cjal­nych odbior­ców. Program roz­wo­ju widow­ni ma pomóc insty­tu­cjom kul­tu­ry w roz­wi­ja­niu rela­cji z publicz­no­ścią. Obejmuje sze­reg dzia­łań – od edu­ka­cyj­nych i ani­ma­cyj­nych, przez pro­gra­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, aż do pro­mo­cji i mar­ke­tin­gu. Naszym wyzwa­niem jest reali­zo­wa­nie Audience Development na pozio­mie mia­sta. Chcemy, aby wszyst­kie insty­tu­cje kul­tu­ry opra­co­wa­ły i spraw­nie reali­zo­wa­ły stra­te­gie roz­wo­ju publiczności.

tydziendziecka_program-001

Fot. UM Warszawa

TYDZIEŃ DZIECKA program:

28.05, sobo­ta

  1. 12:00 | Smyki na Kępie | warsz­ta­ty + Orkiestra Warsaw Camerata | kon­cert | PROM Kultury SaskaKępa

29.05, nie­dzie­la
g. 12:00 | Dzień Dzieciaka z Fasolkami | kon­cert I PROM Kultury Saska Kępa

31.05, wto­rek
g. 12:00 | Jak zosta­łam wiedź­mą | spek­takl | Teatr Studio
g. 12:00 | Iwona, księż­nicz­ka z Burbona | spek­takl + warsz­ta­ty | Teatr Powszechny

1.06, śro­da
g. 10:00 i 13:00 | Kot w butach | spek­takl | Teatr Syrena
g. 12:00 | Iwona, księż­nicz­ka z Burbona | spek­takl i warsz­ta­ty | Teatr Powszechny
g. 12:00 i g. 14:00 | Podróżnicy | warsz­ta­ty do wysta­wy | Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
g. 17:00 | Zostań kolek­cjo­ne­rem sztu­ki! | warsz­ta­ty | Muzeum Sztuki Nowoczesnej
g. 18:00 | Jak zosta­łam wiedź­mą spek­takl | Teatr Studio
g. 19:00 | Piotruś Pan | pre­mie­ra spek­ta­klu I Nowy Teatr

2.06, czwar­tek
g. 11:00 | Jak zosta­łam wiedź­mą | spek­takl | Teatr Studio
g. 11:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr

3.06, pią­tek
g. 11:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr

4.06, sobo­ta
g. 10:00 | rodzin­na wyciecz­ka do domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie | zwie­dza­nie i warsz­ta­ty | Muzeum Sztuki Nowoczesnej
g. 10:00 | ani­ma­cje, warsz­ta­ty i kon­kurs wokal­ny | Orkiestra Sinfonia Varsovia
g. 10:00 i g.12:00 | Warsztat małe­go akto­ra | warsz­ta­ty | Teatr Syrena
g. 10.30 | pik­nik rodzin­ny | Centrum edu­ka­cji Przyrodniczo-Leśnej
g. 10.30 | Mała Akademia Praska: Krokodyla się nie boję | Muzeum Warszawskiej

  1. 11:00 I Zajrzyj do Muzeum, Staromiejskie malo­wi­dła | warsz­ta­ty | Centrum Interpretacji Zabytku
    g. 11:00 | Dzień Dziecka ze Spotlight Kids |warsz­ta­ty | Nowy Teatr
    g. 12:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr
  2. 15:00 | kon­cert Aidy| Orkiestra Sinfonia Varsovia

5.06, nie­dzie­la
g. 10:00 | Jak to dzia­ła? Czyli życie rze­czy | pokaz fil­mów | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
g. 11:00 | Mama, Tata i ja | warsz­ta­ty | TR Warszawa
g. 11:00 i g.12:00 | Smykofonia › Smykowizje | kon­cer­ty Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
g. 11:00 I Król Maciuś w Krainie Czarów | warsz­ta­ty | Muzeum POLIN
g. 12:00 | Teatr w zasię­gu ręki | warsz­ta­ty | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
g. 12:00 i g.16:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr
g. 12.30 i g.15.30 | Podróżnicy | warsz­ta­ty do wysta­wy | Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
g. 14.30 | Niezwykłe przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek | spo­tka­nie z auto­ra­mi książ­ki | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
g. 15:30 | Przez dziu­rę pod pral­ką – wiel­kie skar­pet­ko­wa­nie | warsz­ta­ty | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
g. 16:00 | kon­cert | Muzeum POLIN

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.