Zobacz jakie imprezy przygotowała Warszawa na Dzień Dziecka! [PROGRAM]

W ramach dzi­ałań roz­wo­ju pub­licznoś­ci – Audi­ence Devel­op­ment* – real­i­zowanych przez Warsza­wę, pow­stała wspól­na inic­jaty­wa stołecznych pub­licznych insty­tucji kul­tu­ry – Tydzień Dziec­ka. Ma ona na celu stworze­nie kom­ple­men­tarnej ofer­ty kul­tur­al­nej dla młodych warsza­w­iaków.
tydziendziecka_program

Fot. UM Warsza­wa

Tydzień Dziec­ka rozpocznie się już w sobotę, 28 maja
w PROM-ie Kul­tu­ry na Sask­iej Kępie, gdzie odbędą się kon­cer­ty Smyków na Kępie i Orkiestry War­saw Cam­er­a­ta, a następ­nego dnia Dzień Dzieci­a­ka z Fasolka­mi. W kole­jnych dni­ach Teatr Stu­dio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i Teatr Powszech­ny im. Zyg­mun­ta Hüb­n­era zaprezen­tu­ją swo­je spek­tak­le dla dzieci i młodzieży: Jak zostałam wiedźmą w reży­serii Agniesz­ki Glińskiej i Iwona, księżnicz­ka z Bur­bona w reży­serii Leny Frankiewicz.

1 czer­w­ca w Nowym Teatrze odbędzie się pre­miera spek­tak­lu Piotruś Pan w reży­serii Łukasza Kosa, Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej zaprosi na warsz­taty Zostań kolekcjonerem sztu­ki!, Teatr Syre­na na spek­takl Kot w butach w reży­serii Jac­ka Bończy­ka, a Zachę­ta – Nar­o­dowa Gale­ria Sztu­ki na warsz­taty towarzyszące wys­taw­ie Podróżni­cy.

W kole­jnych dni­ach Orkies­tra Sin­fo­nia Varso­via zor­ga­nizu­je dla młodych widzów kon­cert Aidy oraz warsz­taty muzy­czne, plas­ty­czne i konkurs wokalny dla przed­szko­laków.

4 czer­w­ca Nowy Teatr poprowadzi warsz­taty dla dzieci ze Spot­light Kids, Muzeum Warsza­wy otworzy Małą Akademię Praską, zaś Cen­trum Edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej przy­go­tu­je wiel­ki piknik rodzin­ny, a Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej zaprosi na rodzin­ną wycieczkę do Szu­mi­na.

W ostat­ni dzień Tygod­nia Dziec­ka, 5 czer­w­ca – w Muzeum POLIN odbędą się warsz­taty Król Maci­uś w Krainie Czarów oraz kon­cert, w TR Warsza­wa rodzinne zaję­cia teatralne Mama, Tata i ja na warsz­taty inspirowane najnowszym spek­tak­lem TR Robert Robur, a w CSW Zamek Ujaz­dows­ki cały dzień wokół wys­tawy Rzeczy robią rzeczy, czyli tem­atu ani­macji i oży­wia­nia świa­ta wokół za sprawą wyobraźni.

*Audi­ence Devel­op­ment
To względ­nie nowa dziedz­i­na, rozu­mi­ana jako akty­wność w celu zaspoko­je­nia potrzeb ist­nieją­cych i potenc­jal­nych odbior­ców. Pro­gram roz­wo­ju wid­owni ma pomóc insty­tucjom kul­tu­ry w rozwi­ja­niu relacji z pub­licznoś­cią. Obe­j­mu­je szereg dzi­ałań – od eduka­cyjnych i ani­ma­cyjnych, przez pro­gramowanie dzi­ałal­noś­ci artysty­cznej, aż do pro­mocji i mar­ketingu. Naszym wyzwaniem jest real­i­zowanie Audi­ence Devel­op­ment na poziomie mias­ta. Chce­my, aby wszys­tkie insty­tuc­je kul­tu­ry opra­cow­ały i sprawnie real­i­zowały strate­gie roz­wo­ju pub­licznoś­ci.

tydziendziecka_program-001

Fot. UM Warsza­wa

TYDZIEŃ DZIECKA pro­gram:

28.05, sob­o­ta

  1. 12:00 | Smy­ki na Kępie | warsz­taty + Orkies­tra War­saw Cam­er­a­ta | kon­cert | PROM Kul­tu­ry SaskaKę­pa

29.05, niedziela
g. 12:00 | Dzień Dzieci­a­ka z Fasolka­mi | kon­cert I PROM Kul­tu­ry Sas­ka Kępa

31.05, wtorek
g. 12:00 | Jak zostałam wiedźmą | spek­takl | Teatr Stu­dio
g. 12:00 | Iwona, księżnicz­ka z Bur­bona | spek­takl + warsz­taty | Teatr Powszech­ny

1.06, śro­da
g. 10:00 i 13:00 | Kot w butach | spek­takl | Teatr Syre­na
g. 12:00 | Iwona, księżnicz­ka z Bur­bona | spek­takl i warsz­taty | Teatr Powszech­ny
g. 12:00 i g. 14:00 | Podróżni­cy | warsz­taty do wys­tawy | Zachę­ta – Nar­o­dowa Gale­ria Sztu­ki
g. 17:00 | Zostań kolekcjonerem sztu­ki! | warsz­taty | Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej
g. 18:00 | Jak zostałam wiedźmą spek­takl | Teatr Stu­dio
g. 19:00 | Piotruś Pan | pre­miera spek­tak­lu I Nowy Teatr

2.06, czwartek
g. 11:00 | Jak zostałam wiedźmą | spek­takl | Teatr Stu­dio
g. 11:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr

3.06, piątek
g. 11:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr

4.06, sob­o­ta
g. 10:00 | rodzin­na wyciecz­ka do domu Zofii i Oskara Hansenów w Szu­minie | zwiedzanie i warsz­taty | Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej
g. 10:00 | ani­mac­je, warsz­taty i konkurs wokalny | Orkies­tra Sin­fo­nia Varso­via
g. 10:00 i g.12:00 | Warsz­tat małego akto­ra | warsz­taty | Teatr Syre­na
g. 10.30 | piknik rodzin­ny | Cen­trum edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej
g. 10.30 | Mała Akademia Pras­ka: Krokody­la się nie boję | Muzeum Warsza­wskiej

  1. 11:00 I Zajrzyj do Muzeum, Staromiejskie mal­owidła | warsz­taty | Cen­trum Inter­pre­tacji Zabytku
    g. 11:00 | Dzień Dziec­ka ze Spot­light Kids |warsz­taty | Nowy Teatr
    g. 12:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr
  2. 15:00 | kon­cert Aidy| Orkies­tra Sin­fo­nia Varso­via

5.06, niedziela
g. 10:00 | Jak to dzi­ała? Czyli życie rzeczy | pokaz filmów | Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki
g. 11:00 | Mama, Tata i ja | warsz­taty | TR Warsza­wa
g. 11:00 i g.12:00 | Smyko­fo­nia › Smykow­iz­je | kon­cer­ty Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki
g. 11:00 I Król Maci­uś w Krainie Czarów | warsz­taty | Muzeum POLIN
g. 12:00 | Teatr w zasięgu ręki | warsz­taty | Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki
g. 12:00 i g.16:00 | Piotruś Pan | spek­takl | Nowy Teatr
g. 12.30 i g.15.30 | Podróżni­cy | warsz­taty do wys­tawy | Zachę­ta – Nar­o­dowa Gale­ria Sztu­ki
g. 14.30 | Niezwykłe przy­gody dziesię­ciu skar­petek | spotkanie z autora­mi książ­ki | Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki
g. 15:30 | Przez dzi­urę pod pralką – wielkie skar­petkowanie | warsz­taty | Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki
g. 16:00 | kon­cert | Muzeum POLIN

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.