Zobaczcie, jak wyglądał pościg na Mokotowie [WIDEO]

W bez­po­śred­nim pości­gu zatrzy­ma­no 42-let­nie­go Gruzina i o dwa lata młod­sze­go oby­wa­te­la Ukrainy, któ­rzy są podej­rza­ni o wczo­raj­szy roz­bój. Z usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że przy jed­nym z cen­trów han­dlo­wych napa­dli na męż­czy­znę prze­no­szą­ce­go w ple­ca­ku kil­ka­set tysię­cy zło­tych. Pościg naj­pierw odby­wał się samo­cho­dem, a potem pie­szo. Uchwycono nagrania!


Sceny jak z sen­sa­cyj­ne­go fil­mu roze­gra­ły się przed­wczo­raj o 17:50 w rejo­nie jed­ne­go z cen­trów han­dlo­wych Mokotowa. Wówczas to, trzej męż­czyź­ni ubra­ni w kami­zel­ki odbla­sko­we uda­wa­li, że wyko­nu­ją pra­ce remon­to­we. Nic nie podej­rze­wa­ją­cy 59-latek, prze­cho­dzą­cy w pobli­żu, nagle został przez nich napad­nię­ty. Napastnicy obez­wład­ni­li go przy uży­ciu gazu łza­wią­ce­go i wyrwa­li mu ple­cak z zwar­to­ścią kil­ku­set tysię­cy złotych.

Następnie spraw­cy pobie­gli do zapar­ko­wa­ne­go w pobli­żu czar­ne­go audi, gdzie cze­kał na nich kie­row­ca i odje­cha­li. Mężczyzn zauwa­ży­li dziel­ni­co­wi, któ­rzy peł­ni­li obo­wiąz­ki służ­bo­we w tym rejo­nie. Jednocześnie usły­sze­li woła­nie o pomoc. Natychmiast pod­ję­li dyna­micz­ny pościg za podej­rza­ny­mi, odda­la­ją­cy­mi się z miej­sca roz­bo­ju czar­nym audi, w mię­dzy cza­sie powia­da­mia­jąc innych poli­cjan­tów. Ścigani męż­czyź­ni, naru­sza­jąc wszel­kie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go, ucie­ka­li uli­ca­mi Mokotowa.

Powiadomieni poli­cjan­ci natych­miast włą­czy­li się w dzia­ła­nia pości­go­we i blo­ka­do­we, odci­na­jąc dro­gę uciecz­ki. Sprawcy pró­bo­wa­li jesz­cze omi­nąć blo­ka­dę, zjeż­dża­jąc na pobo­cze i tara­nu­jąc kil­ka zapar­ko­wa­nych tam samo­cho­dów. Uszkodzone audi napast­ni­cy porzu­ci­li i zaczę­li ucie­kać pie­szo. Policjanci natych­miast ruszy­li za nimi i po kil­ku­set metrach zatrzy­ma­li 42–letniego oby­wa­te­la Gruzji i 40-let­nie­go oby­wa­te­la Ukrainy oraz zabez­pie­czy­li skra­dzio­ny ple­cak z pie­niędz­mi. Obaj męż­czyź­ni tra­fi­li do poli­cyj­nych cel.

Policjanci wyja­śnia­ją oko­licz­no­ści zda­rze­nia. Zabezpieczony został moni­to­ring z cen­trum han­dlo­we­go, prze­słu­chi­wa­ni są świad­ko­wie. Śledczy usta­la­ją dwóch pozo­sta­łych uczest­ni­ków napa­du, któ­rych zatrzy­ma­nie jest tyl­ko kwe­stią czasu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.