„Zostań naszym Mikołajem” – zbiórka dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” (ul. Paluch 2) po raz kolej­ny orga­ni­zu­je zbiór­kę pod hasłem „Zostań naszym Mikołajem”. Kwesta odbę­dzie się w sobo­tę, 5 grud­nia, w godz. 12.00 – 16.00. Dla pod­opiecz­nych gro­ma­dzo­na będzie m.in. spe­cja­li­stycz­na kar­ma, koce i przysmaki.

Fot. Schronisko na Paluchu

Fot. Schronisko na Paluchu

Tak jak w ubie­głym roku, pod­czas tego­rocz­nej zbiór­ki schro­ni­sko szcze­gól­nie pro­si o spe­cja­li­stycz­ną kar­mę. Chodzi przede wszyst­kim o jedze­nie wete­ry­na­ryj­ne prze­zna­czo­ne m.in. dla psów i kotów w pode­szłym wie­ku, czy też z cho­ro­ba­mi narzą­dów wewnętrz­nych np. nerek, trzust­ki czy wątroby.

Podobnie jak w latach minio­nych zbie­ra­ne będą rów­nież koce, maskot­ki oraz przy­sma­ki, czy­li wszyst­ko co może zwie­rzę­tom uprzy­jem­nić pobyt w schronisku.

Podczas zbiór­ki pro­wa­dzo­na będzie rów­nież adop­cja. Pracownicy schro­ni­ska pomo­gą przy wybo­rze czwo­ro­noż­ne­go przy­ja­cie­la, a tak­że zapro­szą na wspól­ny spa­cer. Start godz. 12.00.

Więcej infor­ma­cji tutaj oraz na wyda­rze­niu „Zostań naszym Mikołajem” na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.