Zrobią „dyskotekę”, kiedy ktoś wejdzie na pasy. Inteligentne przejścia w 17 lokalizacjach

ZDM wybu­dował w ubiegłym roku akty­wne prze­jś­cie na ul. Kon­dra­tow­icza, przy Parku Bród­nowskim. „Po okre­sie testów zde­cy­dowal­iśmy o wdroże­nia tego rozwiąza­nia także w innych miejs­cach Warsza­wy” – pisze ZDM i ogłasza prze­targ.

Prze­jś­cia pow­staną w następu­ją­cych miejs­cach: Grzy­bows­ka przed Ciepłą, Mod­lińs­ka – Dro­gowa, ks. J. Popiełusz­ki – P. Gojaw­iczyńskiej, Z. Krasińskiego – S. Czarnieck­iego, A. Mick­iewicza – L. Mierosławskiego, Pow­stańców Śląs­kich – Pirene­js­ka, Wybrzeże Hel­skie – most Śląsko-Dąbrows­ki, Gro­chows­ka – Mińs­ka, J. Waszyn­g­tona – Niekłańs­ka, J. Waszyn­g­tona – Mod­rzewiowa, Marsza­łkows­ka – Sen­a­tors­ka, L. Kruczkowskiego – 3 Maja (strona północ­na i połud­niowa), Lud­na – Okrąg, Al. Jero­zolim­skie – Spiska, al. Niepodległoś­ci – T. Lenar­tow­icza i al. KEN – P. Telekiego.

Jak to dzi­ała?

Akty­wne prze­jś­cia ostrze­ga­ją kierow­ców o zbliża­niu się pieszego do pasów. Jest to możli­we dzię­ki zas­tosowa­niu spec­jal­nego sys­te­mu wykry­wa­nia złożonego z kilku, zsyn­chro­ni­zowanych ze sobą ele­men­tów – czu­jników ruchu, punk­towych ele­men­tów odblaskowych, biało-czer­wonych pasów, znaków dro­gowych D-6 z lam­pa­mi LED i naw­ierzch­ni anty­pośl­iz­gowej. Sys­tem ten spraw­ia, że ele­men­ty bez­piecznego prze­jś­cia (akty­wne punk­towe ele­men­ty odblaskowe i lampy ostrze­gaw­cze LED) akty­wu­ją się tylko w momen­cie, gdy na prze­jś­ciu „coś się dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego pieszy. To czytel­ny znak dla kierow­cy, który w tym momen­cie powinien zdjąć nogę z gazu.

Trzech wykon­aw­ców

Zamówie­nie zostało podzielone na dwie częś­ci, w zależnoś­ci od lokaliza­cji. Złożone ofer­ty mieszczą się w przedziale: dla częś­ci pier­wszej 1–1,6 mln zł, a dla częś­ci drugiej 800 tys. – 1,2 mln zł brut­to. Doku­men­ty będą ter­az anal­i­zowane. Ofer­en­ci mogli dodatkowo zadeklarować skróce­nie ter­minu real­iza­cji zamówienia oraz wydłuże­nie okre­su gwarancji.

Wykon­aw­cy wybrani w prze­tar­gu (prze­targ podzielony na dwie częś­ci) będą odpowiedzial­ni za opra­cow­anie pełnej doku­men­tacji tech­nicznej oraz budowę prze­jść w tere­nie. Wszys­tkie prace powin­ny zakończyć się do połowy październi­ka.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.