Łazienki jako zakamuflowany kod masonów. Spacer już w niedzielę!

„Z wiel­ką przy­jem­no­ścią powta­rza­my spa­cer, któ­ry zawsze cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią! Pogłoski o tym, że nasz król Stanisław był maso­nem są praw­dzi­we. W cza­sach oświe­ce­nia więk­szość eli­ty euro­pej­skiej, uzna­wa­ła wręcz za swój obo­wią­zek przy­na­leż­ność do ilu­mi­na­tów” – pisze Portal Warszawski, któ­ry zapra­sza na swój nie­dziel­ny spa­cer. To był akt nobi­li­ta­cji! Iluminaci two­rzy­li świat sztu­ki i oczy­wi­ście wpły­wa­li na decy­zje … Czytaj dalej Łazienki jako zaka­mu­flo­wa­ny kod maso­nów. Spacer już w niedzielę!