Łazienki jako zakamuflowany kod masonów. Spacer już w niedzielę!

Z wielką przy­jem­noś­cią pow­tarza­my spac­er, który zawsze cieszy się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią! Pogłos­ki o tym, że nasz król Stanisław był masonem są prawdzi­we. W cza­sach oświece­nia więk­szość eli­ty europe­jskiej, uznawała wręcz za swój obow­iązek przy­należność do ilu­mi­natów” — pisze Por­tal Warsza­ws­ki, który zaprasza  na swój niedziel­ny spac­er.  To był akt nobil­i­tacji! Ilu­mi­naci tworzyli świat sztu­ki i … Czy­taj dalej Łazien­ki jako zaka­mu­flowany kod masonów. Spac­er już w niedzielę!