Łazienki jako zakamuflowany kod masonów. Spacer już w niedzielę!

Z wielką przy­jem­noś­cią pow­tarza­my spac­er, który zawsze cieszy się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią! Pogłos­ki o tym, że nasz król Stanisław był masonem są prawdzi­we. W cza­sach oświece­nia więk­szość eli­ty europe­jskiej, uznawała wręcz za swój obow­iązek przy­należność do ilu­mi­natów” — pisze Por­tal Warsza­ws­ki, który zaprasza  na swój niedziel­ny spac­er. 

Fot. Pix­abay

To był akt nobil­i­tacji! Ilu­mi­naci tworzyli świat sztu­ki i oczy­wiś­cie wpły­wali na decyz­je poli­ty­czne. Arys­tokrac­ja w swoich rezy­denc­jach budowała gro­by anty­czne sym­bol­izu­jące przemi­ja­ją­cy czas, a par­ki i wnętrza zaprasza­ły do kon­tem­placji życia, jak i korzys­ta­nia z niego.

Łazien­ki mieszczą się w tym kanon­ie. Król August Poni­a­tows­ki pro­jek­tu­jąc swój królews­ki park zaman­i­festował światu i ludziom swo­je poglądy poli­ty­czne i filo­zoficzne. W zakre­sie sztu­ki jak i poe­t­y­ki Łazienek, his­to­rycy sztu­ki, znaw­cy tem­atu przyz­na­ją jednogłośnie, że Łazien­ki są zaka­mu­flowanym kodem językowym masonów.

Warto poz­nać tę sym­bo­l­ikę, tym bardziej że spac­er poprowadzi Daniel Echaust, licencjonowany prze­wod­nik miejs­ki, wiel­bi­ciel tam­tych cza­sów.

Spo­tykamy się 24 wrześ­nia pod Białym Domkiem o godz. 12.00. Opła­ta za spac­er będzie zbier­ana przed rozpoczę­ciem. 🙂 Cena wyjś­ciowa 10 pln.

Do zobaczenia!

Por­tal Warsza­ws­ki

Link do wydarzenia na Face­booku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.