Łazienki jako zakamuflowany kod masonów. Spacer już w niedzielę!

„Z wiel­ką przy­jem­no­ścią powta­rza­my spa­cer, któ­ry zawsze cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią! Pogłoski o tym, że nasz król Stanisław był maso­nem są praw­dzi­we. W cza­sach oświe­ce­nia więk­szość eli­ty euro­pej­skiej, uzna­wa­ła wręcz za swój obo­wią­zek przy­na­leż­ność do ilu­mi­na­tów” – pisze Portal Warszawski, któ­ry zapra­sza na swój nie­dziel­ny spacer. 

Fot. Pixabay

To był akt nobi­li­ta­cji! Iluminaci two­rzy­li świat sztu­ki i oczy­wi­ście wpły­wa­li na decy­zje poli­tycz­ne. Arystokracja w swo­ich rezy­den­cjach budo­wa­ła gro­by antycz­ne sym­bo­li­zu­ją­ce prze­mi­ja­ją­cy czas, a par­ki i wnę­trza zapra­sza­ły do kon­tem­pla­cji życia, jak i korzy­sta­nia z niego.

Łazienki miesz­czą się w tym kano­nie. Król August Poniatowski pro­jek­tu­jąc swój kró­lew­ski park zama­ni­fe­sto­wał świa­tu i ludziom swo­je poglą­dy poli­tycz­ne i filo­zo­ficz­ne. W zakre­sie sztu­ki jak i poety­ki Łazienek, histo­ry­cy sztu­ki, znaw­cy tema­tu przy­zna­ją jed­no­gło­śnie, że Łazienki są zaka­mu­flo­wa­nym kodem języ­ko­wym masonów.

Warto poznać tę sym­bo­li­kę, tym bar­dziej że spa­cer popro­wa­dzi Daniel Echaust, licen­cjo­no­wa­ny prze­wod­nik miej­ski, wiel­bi­ciel tam­tych czasów.

Spotykamy się 24 wrze­śnia pod Białym Domkiem o godz. 12.00. Opłata za spa­cer będzie zbie­ra­na przed roz­po­czę­ciem. 🙂 Cena wyj­ścio­wa 10 pln.

Do zoba­cze­nia!

Portal Warszawski

Link do wyda­rze­nia na Facebooku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.