Historia

Cmentarz którego już nie ma

„Posuwając się nią [uli­cą Grochowską – przyp. autor] cią­gle, spo­ty­ka­my po pra­wej ręce, na łąkach ku Saskiej Kępie spły­wa­ją­cych gład­ką płasz­czy­zną, nie­wiel­ki ory­gi­nal­ny cmen­ta­rzyk, t.z. sta­ro­wier­ców oto­czo­ny murem.”
Czytaj dalej

2 października: upadek Powstania Warszawskiego. Na Kopcu Powstania został zgaszony ogień pamięci płonący przez 63 dni

Brak amu­ni­cji, żyw­no­ści i wody. W rękach Powstańców pozo­sta­ło już tyl­ko Śródmieście. 28 wrze­śnia Tadeusz „Bór” Komorowski roz­po­czy­na z Niemcami roz­mo­wy w Ożarowie Mazowieckim na temat zakoń­cze­nia walk i kapi­tu­la­cji. 1 i 2 paź­dzier­ni­ka wstrzy­ma­no ogień.
Czytaj dalej

Podróż w czasie po starej Warszawie w wirtualnej rzeczywistości. Za darmo! [WIDEO]

Technologia Virtual Reality zawi­ta­ła do Pałacu Kultury. HoryzontHistorii to pro­jekt, dostar­cza­ją­cy jego użyt­kow­ni­kom nie­za­po­mnia­nych wra­żeń z moż­li­wo­ści podró­żo­wa­nia w cza­sie i zoba­cze­nia w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, jak zmie­nia­ła się Warszawa na prze­strze­ni dziejów.
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.