Jak wyglądał tłusty czwartek przed wojną i krótko po niej? [ZDJĘCIA]

Przesąd mówi o tym, że ten, kto nie zje w tłu­sty czwar­tek przy­naj­mniej jed­ne­go pącz­ka, tego cze­ka pech przez cały rok. Dzisiaj tłu­sty czwar­tek, a my przy­po­mi­na­my skąd wzię­ły się pącz­ki, czym róż­nią się od tych pier­wot­nie robio­nych, a tak­że jak han­dlo­wa­no nimi w przed­wo­jen­nej i powo­jen­nej Warszawie.

Uliczny handel pączkami. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Uliczny han­del pącz­ka­mi. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pączki powsta­ły w sta­ro­żyt­nym Rzymie. Były to małe, tłu­ste kul­ki chle­ba, nadzie­wa­ne sło­ni­ną. Pomysł udo­sko­na­li­li ara­bo­wie, któ­rzy pącz­ki osło­dzi­li. W Polsce jed­nak tra­dy­cja słod­kich pącz­ków dotar­ła dość póź­no. W XIX wie­ku nadal były to kul­ki nadzie­wa­ne sło­ni­ną jed­nak wyko­na­ne z inne­go cia­sta niż te w Rzymie. W Europie Zachodniej (szcze­gól­nie w Niemczech) wkła­da się pącz­ki do tłusz­czu tyl­ko na kil­ka sekund. Dzięki temu są mniej tłu­ste, ponie­waż tłuszcz nie zdą­ży w nie wsiąknąć.

Uliczny handel pączkami. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Uliczny han­del pącz­ka­mi. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W przed­wo­jen­nej Warszawie popu­lar­ny był han­del naręcz­ny, a tak­że na wszel­kie­go rodza­ju baza­rach. Handel kwitł na Różycu, Karcelaku czy Placu Napoleona. Prawie wszyst­kie pącz­ki robi­ło się z przed­nich skład­ni­ków. Po woj­nie był to nato­miast towar dość powszech­ny z racje tego, że o cze­ko­la­dę było napraw­dę trud­no. Często robio­no też fawor­ki czy­li chrust, któ­ry rów­nież nie wyma­gał wie­lu skład­ni­ków. Był tyl­ko pracochłonny.

Handel pączkami na Karcelaku w 1927. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Handel pącz­ka­mi na Karcelaku w 1927. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.