Szanowni Państwo, dro­dzy Czytelnicy!

Portal Warszawa w Pigułce to ser­wis o tema­ty­ce kul­tu­ry, sztu­ki, histo­rii i bie­żą­cych wyda­rzeń. Ma zasięg lokal­ny i głów­ni odbior­cy pocho­dzą z Warszawy. Miesięcznie czy­ta nas ponad 1,2 mln war­sza­wia­ków. Czyni nas to jed­nym z naj­czę­ściej czy­ta­nych ser­wi­sów o tema­ty­ce warszawskiej.

Jeżeli chcą Państwo nawią­zać współ­pra­cę rekla­mo­wą lub są Państwo zain­te­re­so­wa­ni arty­ku­ła­mi spon­so­ro­wa­ny­mi, pro­szę pisać na: michal[at]warszawawpigulce.pl. W adre­sie zamiast [at] pro­si­my wpi­sać znak @.