Najnowsze

Czy w Warszawie może zabraknąć wody?

Duże aglo­me­ra­cje miej­skie w Polsce nie są przy­go­to­wa­ne na brak wody pit­nej spo­wo­do­wa­ny zda­rze­nia­mi kry­zy­so­wy­mi doty­czą­cy­mi sys­te­mu wodo­cią­go­we­go – alar­mu­je NIK. Zdaniem Izby ist­nie­je real­ne ryzy­ko, że w przy­pad­ku wystą­pie­nia kry­zy­su, ze wzglę­du na brak sprzę­tu i środ­ków trans­por­tu do prze­wo­że­nia i dys­try­bu­cji wody nie zosta­nie ona dostar­czo­na wszyst­kim potrzebującym. 

Czytaj dalej

„Kiedy on umiera, ja umieram razem z nim”. Na ratunek małemu Maksowi

Ile cier­pie­nia może znieść dziec­ko? Ile lat wal­ki o życie? Ile ope­ra­cji, ile nocy w szpi­ta­lu, ile bólu? Mój synek wal­czy o życie od 7 lat. Ma za sobą 13 ope­ra­cji mózgu. Nie dawa­no mu żad­nych szans, ale on oka­zał się sil­niej­szy niż myśle­li leka­rze. Iskra życia, któ­ra mia­ła zga­snąć jak świecz­ka na wie­trze, wciąż pło­nie. Jest naj­więk­szym wojownikiem, […]

Czytaj dalej

W czasie Powstania walczył o Wolę, Stare Miasto, Śródmieście i Czerniaków. Teraz nie ma za co żyć

89-let­ni Wiktor Humięcki w cza­sie Powstania prze­szedł cięż­ki bojo­wy szlak. Walczył o Wolę, potem Stare Miasto, skąd kana­ła­mi prze­do­stał się na Śródmieście i Górny Czerniaków. Ostatnio uległ wypad­ko­wi, a jego sytu­acja jest bar­dzo cięż­ka. Potrzebna jest reha­bi­li­ta­cja, leki i opatrunki.

Czytaj dalej

49-latek nie żyje. Brutalne pobicie w Pruszkowie

Na trzy mie­sią­ce sąd tym­cza­so­wo aresz­to­wał dwóch 19-lat­ków z Piastowa. Mężczyźni zosta­li zatrzy­ma­ni przez prusz­kow­skich poli­cjan­tów. Obaj podej­rza­ni są o zabój­stwo. Do zda­rze­nia doszło w minio­ną sobo­tę na uli­cy Promyka w Pruszkowie. 49-let­ni męż­czy­zna w wyni­ku pobi­cia zmarł w szpitalu.

Czytaj dalej

Kolejny dzień ze smogiem. Ratusz wydaje ostrzeżenie

W Warszawie utrzy­mu­je się wyso­kie stę­że­nie pyłów zawie­szo­nych w powie­trzu. Prognozuje się, że dobo­we stę­że­nie pyłu zawie­szo­ne­go PM10, szcze­gól­nie wzdłuż ruchli­wych ulic, może prze­kro­czyć w pią­tek, 20 paź­dzier­ni­ka, war­szaw­ski poziom ostrze­ga­nia (80 ug/m3).

Czytaj dalej

Brutalnie go pobili i ugodzili nożem. Rozpoznajesz podejrzanych?

Śródmiejscy poli­cjan­ci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie bru­tal­ne­go pobi­cia oby­wa­te­la Ukrainy, do któ­re­go doszło w dniu 20 wrze­śnia 2017 roku w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 99. Jeśli ktoś z Państwa roz­po­zna­je tych męż­czyzn pro­szo­ny jest o kon­takt z Policją przy ul. Wilczej 21 w Warszawie.

Czytaj dalej

Nie żyje robotnik przysypany na budowie metra

Na budo­wie metra, przy skrzy­żo­wa­niu ulic Ciołka i ks. Janusza doszło do wypad­ku. Robotnik został przy­sy­pa­ny war­stwą pia­chu i gli­ny. Tuż po godz. 22.00 stra­ża­cy wycią­gnę­li poszko­do­wa­ne­go męż­czy­znę. Niestety, nie żyje.

Czytaj dalej

Pięć nocy bez tramwajów na Wolskiej

W związ­ku z moder­ni­za­cją kole­jo­wej linii obwo­do­wej, od czwart­ku 19 paź­dzier­ni­ka, tram­wa­je będą kur­so­wa­ły uli­cą Wolską do godzi­ny 22.00. Pasażerowie będą mogli sko­rzy­stać z auto­bu­sów Z26.

Czytaj dalej

Z OSTATNIEJ CHWILI: Awantura na ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Napastnik „celował przedmiotem przypominającym broń”

Na uli­cy Wojska Polskiego w Pruszkowie doszło do awan­tu­ry pomię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi. Napastnik celo­wał w dru­gie­go przed­mio­tem przy­po­mi­na­ją­cym broń. Na miej­scu jest poli­cja i pro­wa­dzi czyn­no­ści. Informację i zdję­cia otrzy­ma­li­śmy na naszą skrzyn­kę kon­tak­to­wą na Facebooku od Czytelnika. Policja zabez­pie­czy­ła teren.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.