Najnowsze

Lodowisko, prezenty i iluminacja. Świąteczny Pałac Kultury i Nauki

Warto pamię­tać, że zbliża­ją­cy się okres świąteczny to nie tylko kole­j­ki po prezen­ty i domowe obow­iąz­ki związane z przy­go­towa­ni­a­mi do wig­ilii, ale też niepow­tarzal­na, mag­icz­na atmos­fera. Również w tym roku Pałac Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie przy­go­tował dla swoich goś­ci szereg atrakcji, które uczynią ten wyjątkowy okres jeszcze bardziej nieza­pom­ni­anym.

Czytaj dalej

Szok! Policja pokazuje, jak zachowują się uczestnicy demonstracji. “Bo mi się kur*a podoba!” [WIDEO]

Ostat­nio nasil­iły się przy­pad­ki szkalowa­nia Policji, zarzu­canie naduży­cia uprawnień i bru­tal­nego trak­towa­nia uczest­ników demon­stracji. Jak twierdzi polic­ja infor­ma­c­je takie nie mają potwierdzenia w fak­tach. Dlat­ego polic­ja pub­liku­je “poko­jowe zachowa­nia niek­tórych osób, agresy­wnie prowoku­ją­cych polic­jan­tów” i pyta: “Komu i czemu mają służyć takie zachowa­nia?”

Czytaj dalej

Tajemnica rozbłysków wyjaśniona!

Niedawno pisal­iśmy o rozbłyskach, jakie były widziane w okol­i­cy Rem­ber­towa. Po artykule dotarło do nas wiele nagrań z wielu różnych częś­ci Warsza­wy. Okaza­ło się, że źródło rozbłysków było dużo dalej niż nam się wydawało. Nie zna­j­dowało się bowiem w Rem­ber­towie, a na warsza­ws­kich Morach.

Czytaj dalej

Tajemnicze zaginięcie 15-latka. Wyszedł ze szkoły i pojechał na Dworzec

Polic­jan­ci Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komendy Powia­towej Policji w Otwocku prowadzą poszuki­wa­nia 15-let­niego Rober­ta Tkacza. 4 grud­nia 2017 r. w godz­i­nach popołud­niowych, po skońc­zonych lekc­jach wyszedł z Szkoły Pod­sta­wowej w Woło­minie mieszczącej się przy ul. Laskowej 4 i do chwili obec­nej nie powró­cił do miejs­ca swo­jego zamieszka­nia. Wszelkie infor­ma­c­je o zagin­ionym prosimy kierować do Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komendy […]

Czytaj dalej

Znamy skład nowego rządu! Macierewicz nadal w MON, Beata Szydło też objęła stanowisko

W Pałacu Prezy­denckim Prezy­dent Andrzej Duda powołał nowy rząd. Mateusz Moraw­iec­ki powtórnie skon­struował radę min­istrów i złożył przysięgę. Znamy również pozostałych członków rzą­du. Okaza­ło się, że całkowi­ta rekon­strukc­ja rzą­du odbędzie się najpraw­dopodob­niej w sty­czniu. Dzisi­aj, prak­ty­cznie nic się nie zmieniło.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.