Kronika policyjna

Pseudokibice z Warszawy i Wrocławia wybrali się z rękawicami bokserskimi na grzyby

W sobot­nie popo­łu­dnie poli­cjan­ci otrzy­ma­li infor­ma­cję, że w rejo­nie kom­plek­su leśne­go w oko­li­cach Łopuszna, poja­wi­ły się podej­rza­nie zacho­wu­ją­ce się gru­py mło­dych męż­czyzn poru­sza­ją­cych się kil­ko­ma busa­mi. Zaalarmowani funk­cjo­na­riu­sze natych­miast zosta­li
Czytaj dalej

Pobili i okradli dwójkę dzieci

Policjanci z zespo­łu wywia­dow­cze­go z Bemowa pod­czas pości­gu zatrzy­ma­li dwóch męż­czyzn podej­rza­nych o napaść na 11-lat­ków. Z usta­leń funk­cjo­na­riu­szy wyni­ka, że męż­czyź­ni uży­li prze­mo­cy wobec mało­let­nich, następ­nie zabra­li jed­ne­mu z nich tele­fon komór­ko­wy
Czytaj dalej

Antyterroryści, kryminalni i KSP. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą. „Oszustwa, handel bronią, narkotykami”

Policjanci prze­pro­wa­dzi­li reali­za­cję spra­wy doty­czą­cej dzia­łal­no­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej zaj­mu­ją­cej się przej­mo­wa­niem rachun­ków ban­ko­wych osób fizycz­nych i wypro­wa­dza­niem z nich pie­nię­dzy na szko­dę róż­nych ban­ków, wymu­sze­nia­mi, roz­bo­ja­mi, a tak­że nie­le­gal­nym han­dlem
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.