Warszawa w Pigułce

Czy w Warszawie może zabraknąć wody?

Duże aglo­me­ra­cje miej­skie w Polsce nie są przy­go­to­wa­ne na brak wody pit­nej spo­wo­do­wa­ny zda­rze­nia­mi kry­zy­so­wy­mi doty­czą­cy­mi sys­te­mu wodo­cią­go­we­go – alar­mu­je NIK. Zdaniem Izby ist­nie­je real­ne ryzy­ko, że w przy­pad­ku wystą­pie­nia
Czytaj dalej

Z OSTATNIEJ CHWILI: Awantura na ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Napastnik „celował przedmiotem przypominającym broń”

Na uli­cy Wojska Polskiego w Pruszkowie doszło do awan­tu­ry pomię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi. Napastnik celo­wał w dru­gie­go przed­mio­tem przy­po­mi­na­ją­cym broń. Na miej­scu jest poli­cja i pro­wa­dzi czyn­no­ści. Informację i zdję­cia otrzy­ma­li­śmy na naszą skrzyn­kę
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.