Niezwykłe kolorowe zdjęcia z Powstania Warszawskiego! Zobacz to oczami fotografa! [ZDJĘCIA]

Mikołaj Kaczmarek z fanapge’a Kolor Historii wyko­nał tyta­nicz­ną pra­cę kolo­ru­jąc róż­ne zdję­cia z okre­su histo­rii Polski. To, co nas naj­bar­dziej uję­ło to zdję­cia z Powstania Warszawskiego. Przerażające, ale też i piękne.

Kadr z archi­wal­nych kro­nik fil­mo­wych z okre­su Powstania Warszawskiego 1944. Cywile uczą się strze­lać. Jak widać nie tyl­ko męż­czyź­ni rwa­li się do wal­ki z bar­ba­rzyń­skim okupantem.

Powstanie Warszawskie. Śródmieście Północne. Patrol pro­wa­dzo­ny przez por. Stanisława Jankowskiego „Agatona” na pl. Kazimierza Wielkiego przy bra­mie domu nr 8. Ujęcie w kie­run­ku zachod­nim. W tle po lewej widocz­ny budy­nek na pose­sji Wronia 3.
autor zdję­cia: Stefan Bałuk „Kubuś” „Starba”
źró­dło: MPW
Warsaw Uprising 1944

Kolejne bar­dzo zna­ne zdję­cie. Wycieńczony Powstaniec wycią­ga­ny jest z kana­łów wprost w ręce Niemców. Przy cięż­kim oblę­że­niu kana­ły były nie­kie­dy jedy­ną dro­gą komu­ni­ka­cji. Co jakiś czas Niemcy otwie­ra­li wła­zy, wrzu­ca­jąc do środ­ka granaty.

Fotografia z Powstania Warszawskiego 1944.
Warsaw Uprising 1944.
Zródło: NAC

Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW) na kwa­te­rze w kamie­ni­cy Lewenfisza przy pl. Napoleona. Na pierw­szym pla­nie plut. Hanna Pruszkowska „Baśka”, „Murmańska” z psem Kropką.
autor zdję­cia: Eugeniusz Lokajski „Brok”
źró­dło: MPW

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć II Wojny Światowej (po kolej­nym moim pro­gre­sie). Niemieccy zbrod­nia­rze pod­czas pacy­fi­ka­cji Getta Warszawskiego (19 kwiet­nia – 16 maja 1943.) Wojnę prze­żył tyl­ko chło­piec z rącz­ka­mi w górze.

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć z Powstania Warszawskiego. Prudential – naj­wyż­szy dra­pacz chmur w przed­wo­jen­nej Polsce w momen­cie tra­fie­nia przez nie­miec­ką arty­le­rię.
Autor zdję­cia: Sylwester Braun

Krakowskie Przedmieście, uję­cie z wnę­trza kościo­ła św. Krzyża
autor zdję­cia: Eugeniusz Haneman
źró­dło: MPW
data wyko­na­nia: 20 sierp­nia 1944

Kadr z archi­wal­nych fil­mów krę­co­nych w cza­sie Powstania Warszawskiego. . Powstańcy po zdo­by­ciu budyn­ku PASTY – (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej).

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć z Powstania Warszawskiego.
Różyczka Goździewska – Ośmioletnia sani­ta­riusz­ka , dziec­ko, któ­re rato­wa­ło życie innym. Pomagała w szpi­ta­lu polo­wym kom­pa­nii „Koszta” w kamie­ni­cy przy Moniuszki 11. Dzięki jej wysił­kom ura­to­wa­no życie wie­lu osób.
Różyczka prze­ży­ła woj­nę. Po jej zakoń­cze­niu miesz­ka­ła we Francji, gdzie zmar­ła w 1989 r. w wie­ku 53 lat.
Autor : Eugeniusz Lokajski Brok
Zródło : MPW

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.