Rocznica śmierci generała Emila Fieldorfa „Nila”

Generał bry­ga­dy Wojska Polskiego, bojow­nik o nie­pod­le­głość Polski, orga­ni­za­tor i dowód­ca Kedywu Armii Krajowej, zastęp­ca Komendanta Głównego AK, pośmiert­nie odzna­czo­ny Orderem Orła Białego. Tak moż­na opi­sać jed­ne­go z naj­więk­szych boha­te­rów naro­do­wych. Czy jed­nak histo­rię czło­wie­ka, jego losy i boha­ter­stwo da się zamknąć w dwóch datach lub aka­pi­tach? W stu? A może tysiącu?

Generał_August_Emil_Fieldorf

Pomimo licz­nych tor­tur jakim go pod­da­wa­no zawsze pozo­sta­wał lojal­ny i odmó­wił współ­pra­cy z Urzędem Bezpieczeństwa. Podczas sfin­go­wa­ne­go pro­ce­su i wymu­szo­nych zezna­niach jego pod­wład­nych, gene­ra­ła ska­za­no na karę śmier­ci przez powie­sze­nie. Wyrok został wyko­na­ny 24 lute­go o godz. 15.00. w wię­zie­niu na Rakowieckiej.

Prokurator Witold Gatner moment ten opi­sał nastę­pu­ją­co: „Byłem zde­ner­wo­wa­ny, napię­ty. Czułem, że trzę­są mi się nogi. Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wypro­sto­wa­ny. Nikt go nie pod­trzy­my­wał. Po odczy­ta­niu doku­men­tów zapy­ta­łem ska­za­ne­go, czy ma jakieś życze­nie. Na to odpo­wie­dział: Proszę powia­do­mić rodzi­nę. Oświadczyłem, że rodzi­na będzie powia­do­mio­na. Zapytałem ponow­nie, czy jesz­cze ma jakieś życze­nia. Odpowiedział, że nie. Wówczas powie­dzia­łem: Zarządzam wyko­na­nie wyro­ku. Kat i jeden ze straż­ni­ków zbli­ży­li się (…). Postawę ska­za­ne­go okre­ślił­bym jako god­ną. Sprawiał wra­że­nie bar­dzo twar­de­go czło­wie­ka. Można było wprost podzi­wiać opa­no­wa­nie w obli­czu tak dra­ma­tycz­ne­go wydarzenia”.

Miejsce spo­czyn­ku gene­ra­ła Emila Fieldorfa pozo­sta­wa­ło przez dłu­gi czas zagad­ką, jed­nak IPN usta­lił loka­li­za­cję pochów­ku. Ciało gene­ra­ła praw­do­po­dob­nie znaj­du­je się na Powązkach, bli­sko sym­bo­licz­ne­go gro­bu wysta­wio­ne­go dla uczcze­nia jego pamię­ci. Starania cór­ki gene­ra­ła o wymie­rze­nie spra­wie­dli­wo­ści w sto­sun­ku do żyją­cych win­nych zbrod­ni uka­zu­je film pt. W spra­wie gene­ra­ła Fieldorfa.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.