421 lat temu stało się coś, co uczyniło Warszawę stolicą Polski

18 mar­ca 1596 roku, 421 lat temu król Zygmunt III Waza pod­jął decy­zję, któ­ra usta­no­wi­ła Warszawę sto­li­cą Polski. Przeniósł wte­dy sto­li­cę z Krakowa do Warszawy. Jednak nie był to, jak czę­sto się opi­su­je, pro­ces kil­ku­dnio­wy czy kil­ku­mie­sięcz­ny. Trwał on aż do 1609 roku, a więc 13 lat.

Kolumna Zygmunta. Fot. Warszawa w Pigułce

Miastem, któ­re nadal peł­ni­ło „kró­lew­skie” funk­cje, jak koro­na­cja czy prze­cho­wy­wa­nie insy­gniów był nadal Kraków. Warszawę wybra­no z dwóch wzglę­dów. Po pierw­sze, jako syn kró­la Szwecji, Jana III Wazy, Zygmunt III Waza, chciał odzy­skać rów­nież tron Szwecji. Z Warszawy miał więc bli­żej do swo­je­go rodzin­ne­go miasta.

Po dru­gie, po utwo­rze­niu Unii Polsko-Litewskiej, Kraków był wła­ści­wie na pery­fe­riach nowe­go, wiel­kie­go kra­ju. Warszawa była w jego cen­trum, mia­ła świet­ną sieć komu­ni­ka­cyj­ną i przy­go­to­wa­na była do peł­nie­nia waż­nych funkcji.

Kolumna Zygmunta zosta­ła posta­wio­na na coko­le 44 lata po tym wyda­rze­niu i stoi tam do dziś. Została co praw­da strą­co­na pod­czas Powstania Warszawskiego, ale oca­la­ła. Zniszczeniu ule­gły cześć przed­ra­mie­nia lewej ręki z krzy­żem oraz sza­bla. Zaginęły też orły z gir­lan­da­mi oraz trzy tabli­ce. Wykonane były z brą­zu i, jak więk­szość cen­nych rze­czy, zosta­ły zapew­ne wywie­zio­ne do Niemiec.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.