Co tak naprawdę oznacza skrót GODZINA „W”?

Alarm do rąk wła­snych Komendantom Obwodów. Dnia 31.7. godz. 19. Nakazuję W dnia 1.8. godzi­na 17.00. Adres m. p. Okręgu: Jasna 22 m. 20 czyn­ny od godzi­ny W. Otrzymanie roz­ka­zu natych­miast kwi­to­wać. (-) „X” – pisał w roz­ka­zie wyda­nym 31 lip­ca, puł­kow­nik Antoni Chruściel „Monter”. Co jed­nak tak napraw­dę ozna­cza Godzina „W”?

Godzina W. Fot. Stefan Bałuk – Jerzy Piorkowski (1957) Miasto Nieujarzmione / Wikipedia

Godzina „W” to ina­czej Godzina Wystąpienia lub Godzina Wybuchu. Powstanie wybu­chło o 17.00. Przed woj­ną, podob­nie, jak teraz godzi­na 17.00 była cza­sem powro­tu ludzi z pra­cy, a więc wzmo­żo­ne­go ruchu na uli­cach. Miało to uła­twić Powstańcom wto­pie­nie się w tłum. Ponadto, dostęp­ne było jesz­cze świa­tło dzien­ne, co mia­ło znacz­nie uła­twić wal­kę i ele­ment zasko­cze­nia, ponie­waż Niemcy nie spo­dzie­wa­li się ata­ku o tej godzinie.

Niestety, plan nie do koń­ca się udał. Pierwsze strza­ły padły już o godz. 13.50 na Żoliborzu. Na miej­sce przy­był nie­miec­ki czołg z kara­bi­nem maszy­no­wym, któ­ry o godz. 15.30 zasko­czył Powstańców pobie­ra­ją­cych broń z kotłow­ni WSM i spo­wo­do­wał licz­ne stra­ty. To zaalar­mo­wa­ło Niemców z pozo­sta­łych okręgów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.