Wyłączą kilkanaście ulic w tym most. Już w niedzielę maraton!

W nie­dzie­lę, 23 kwiet­nia, w godz. 9.00 – 14.30, odbę­dzie się Orlen Warsaw Marathon. Na czas impre­zy czę­ścio­wo wyłą­czo­nych z ruchu będzie kil­ka­na­ście ulic, m.in.: Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Puławska, al. KEN, Jana III Sobieskiego. Zwężona będzie Wisłostrada.

Fot. Orlen

Start i meta bie­gu znaj­dą się na ul. Wybrzeże Szczecińskie przed Stadionem PGE Narodowym. Ze wzglę­du na mon­taż sce­ny odci­nek od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego będzie wyłą­czo­ny z ruchu i par­ko­wa­nia od godz. 6.30 do godz. 16.15. Uczestnicy Orlen Warsaw Marathon wystar­tu­ją w nie­dzie­lę o godz. 9.00 z ul. Wybrzeże Szczecińskie. Wraz z prze­miesz­cza­niem się bie­ga­czy suk­ce­syw­nie będą wyłą­cza­ne z ruchu kolej­ne ulice:

• most Świętokrzyski jezd­nia w kie­run­ku Powiśla wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.25 – 9.30,
• Wybrzeże Kościuszkowskie jezd­nia w kie­run­ku Wilanowa na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z mostem Świętokrzyskim do mostu Śląsko-Dąbrowskiego wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.20 – 9.45,
• Wybrzeże Gdańskie jezd­nia w kie­run­ku Wilanowa na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Boleść do skrzy­żo­wa­nia z ul. R. Sanguszki wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.25 – 9.30,
• Konwiktorska wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.05 – 10.00,
• Bonifraterska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 8.30 – 10.20 (uwa­ga, w momen­cie prze­bie­ga­nia przez ron­do gen. Ch. de Gaulle’a ruch wstrzy­ma­ny zosta­nie tak­że w Al. Jerozolimskich),
• Al. Ujazdowskie na odcin­ku od pl. Trzech Krzyży do pl. Na Rozdrożu i al. J.Ch. Szucha wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 8.30 – 10.40,
• Puławska jezd­nia w kie­run­ku cen­trum od skrzy­żo­wa­nia z ul. Goworka do skrzy­żo­wa­nia z ul. Domaniewską wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.40 – 11.05 (ruch tram­wa­jo­wy odby­wa się cały czas; uwa­ga, ruch zosta­nie wstrzy­ma­ny na pl. Unii Lubelskiej w momen­cie prze­bie­ga­nia przez nie­go biegaczy),
• Bukowińska i Rolna (jezd­nia w kie­run­ku cen­trum) wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 8.55 – 11.15,
• al. Komisji Edukacji Narodowej jezd­nia w kie­run­ku cen­trum na odcin­ku od ul. Dolina Służewiecka do ul. I. Gandhi wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.50 – 11.35,
• I. Gandhi jezd­nia w kie­run­ku ul. J. Rosoła wyłą­czo­na z ruchu w godz. 9.00 – 11.40,
• J. Rosoła jezd­nia w kie­run­ku Lasu kabac­kie­go do ul. Wąwozowej wyłą­czo­na z ruchu w godz. 9.05 – 12.00,
• Relaksowa, Nowoursynowska, Rzekotki, Podgrzybków, Gąsek, Przekorna wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 9.10 – 12.10,
• ciąg pie­szo-rowe­ro­wy wzdłuż ulic Ł. Drewny i Przyczółkowej,
• al. Wilanowska jezd­nia w kie­run­ku Mokotowa na odcin­ku mię­dzy ul. Wiertniczą i ul. Jana III Sobieskiego wyłą­czo­na z ruchu w godz. 10.10 – 13.00,
• Jana III Sobieskiego i Belwederska jezd­nie w kie­run­ku cen­trum na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z al. Wilanowską do skrzy­żo­wa­nia z ul. J. Gagarina wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 10.15 – 14.00 (uwa­ga, bie­ga­cze skrę­cą w al. W. Witosa w stro­nę mostu Siekierkowskiego, a następ­nie w ul. L. van Beethovena),
• J. Gagarina (jezd­nia w kie­run­ku ul. Czerniakowskiej), Podchorążych i T. Suligowskiego wyłą­czo­ne z ruchu w godz. 10.30 – 14.15,
• Czerniakowska, Solec, Wioślarska – jeden pas jezd­ni w kie­run­ku Wilanowa (na odcin­ku od ul. T. Suligowskiego do ul. S. Jaracza) oraz ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (od ul. S. Jaracza do mostu Świętokrzyskiego) zamknię­te w godz. 10.35 – 14.40,
• most Świętokrzyski jezd­nia w kie­run­ku Pragi wyłą­czo­na z ruchu w godz. 10.35 – 14.50.

Orlen Warsaw Marathon będą towa­rzy­szy­ły dwie impre­zy. W sobo­tę, 22 kwiet­nia w godzi­nach 16.00 – 17.00 zamknię­ta będzie ul. Myśliwiecka ze wzglę­du na orga­ni­za­cję Orlen Warsaw Games. Natomiast w nie­dzie­lę, 23 kwiet­nia odbę­dzie się Bieg Oshee na 10 km. Uczestnicy tego bie­gu rów­nież wystar­tu­ją z ul. Wybrzeże Szczecińskie sprzed Stadionu PGE Narodowego i pobie­gną w kie­run­ku Gocławia. Wraz z prze­miesz­cza­niem się bie­ga­czy suk­ce­syw­nie będą wyłą­cza­ne z ruchu kolej­ne ulice:

• Wał Miedzeszyński jezd­nia w stro­nę Wawra na odcin­ku od mostu Józefa Poniatowskiego do skrzy­żo­wa­nia z ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.50 – 10.00,
• gen. A.E. Fieldorfa „Nila” jezd­nia w kie­run­ku ul. Ostrobramskiej na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Wał Miedzeszyński do skrzy­żo­wa­nia z ul. gen. T. Bora-Komorowskiego wyłą­czo­na z ruchu w godz. 8.55 – 10.05,
• gen. T. Bora-Komorowskiego, Egipska wyłą­czo­ne z ruchu na odcin­ku do skrzy­żo­wa­nia z ul. Ateńską w godz. 9.00 – 10.25,
• Ateńska wyłą­czo­na z ruchu na odcin­ku do skrzy­żo­wa­nia z ul. Brukselską w godz. 9.05 – 10.25,
• Brukselska, Paryska wyłą­czo­ne z ruchu na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Paryską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Zwycięzców w godz. 9.10 – 10.30,
• Zwycięzców wyłą­czo­na z ruchu na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Saską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Wał Miedzeszyński w godz. 9.10 – 10.40,
• Wał Miedzeszyński jezd­nia w stro­nę mostu Świętokrzyskiego od skrzy­żo­wa­nia z ul. Zwycięzców do wjaz­du na most Józefa Poniatowskiego wyłą­czo­na z ruchu w godz. 9.00 – 10.40.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.