100 metrów od szkoły alkoholu nie kupisz

Zmiany w prze­pi­sach dot. sprze­da­ży napo­jów alko­ho­lo­wych są efek­tem cyklu debat z miesz­kań­ca­mi, doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa w Warszawie orga­ni­zo­wa­nych w sto­łecz­nych dziel­ni­cach. Wiele osób zgła­sza­ło zakłó­ce­nia porząd­ku publicz­ne­go i dewa­sta­cje przez oso­by spo­ży­wa­ją­ce alko­hol, zbyt duże zagęsz­cze­nie punk­tów sprze­da­ży napo­jów alko­ho­lo­wych oraz zbyt bli­skie ich umiesz­cze­nie przy szko­łach czy pla­ców­kach leczą­cych uzależnienia.

alcohol-428392_1920

fot. Pixabay

Obecnie kwe­stie licz­by punk­tów sprze­da­ży napo­jów alko­ho­lo­wych oraz zasad usy­tu­owa­nia na tere­nie m.st. Warszawy miejsc sprze­da­ży i poda­wa­nia napo­jów alko­ho­lo­wych regu­lu­ją uchwa­ły pod­ję­te przez Radę m.st. Warszawy w czerw­cu 2015 r. (nrXIII/251/2015 oraz nr XIII/252/2015). Najważniejsze zmia­ny w sprze­da­ży alko­ho­lu są następujące:

  • wydłu­żo­na zosta­ła mini­mal­na odle­głość usy­tu­owa­nia skle­pu sprze­da­ją­ce­go alko­hol z 50 do 100 metrów od obiek­tów „chro­nio­nych”, czy­li m.in. przed­szko­li i szkół. Jednocześnie odle­głość 50 m od obiek­tu chro­nio­ne­go zosta­ła zacho­wa­na dla loka­li gastro­no­micz­nych, czy­li punk­tów sprze­da­ży napo­jów alko­ho­lo­wych do spo­ży­cia w miej­scu sprze­da­ży, w tym samo­dziel­nych, wygro­dzo­nych ogród­kach gastronomicznych.
  • roz­sze­rzo­na zosta­ła lista obiek­tów chro­nio­nych o żłob­ki, klu­by dzie­cię­ce, pla­ców­ki wspar­cia dzien­ne­go i porad­nie psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ne. Dotychczas na liście były przed­szko­la, szko­ły, bur­sy, inter­na­ty, mło­dzie­żo­we ośrod­ki wycho­waw­cze i ośrod­ki socjo­te­ra­pii, spe­cjal­ne ośrod­ki szkol­no-wycho­waw­cze, oddzia­ły tera­pii uza­leż­nień i lecze­nia alko­ho­lo­wych zespo­łów abs­ty­nenc­kich, Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, świą­tyń, kaplic, obiek­tu woj­sko­we­go, na tere­nie któ­re­go znaj­du­ją się wspól­ne kwa­te­ry sta­łe, prze­zna­czo­ne do zakwa­te­ro­wa­nia zbio­ro­we­go żołnierzy.
  • zmie­nio­ny został spo­sób pomia­ru dro­gi od obiek­tu chro­nio­ne­go do punk­tu sprze­da­ży alko­ho­lu dla przed­szko­li, szkół. Zamiast od naj­bliż­sze­go wej­ścia ogól­no­do­stęp­ne­go, dro­ga liczo­na będzie od gra­ni­cy, czy­li np. od ogro­dze­nia przed­szko­la lub szko­ły. Odległość nadal mie­rzo­na będzie naj­krót­szą dro­gą doj­ścia z zacho­wa­niem prze­pi­sów o ruchu drogowym.

Druga uchwa­ła w tej spra­wie zakła­da zmniej­sze­nie o 150 usta­lo­nej licz­by miejsc sprze­da­ży napo­jów zawie­ra­ją­cych powy­żej 4,5% alko­ho­lu (z wyjąt­kiem piwa) prze­zna­czo­nych do spo­ży­cia poza miej­scem sprze­da­ży, tj. z 3100 do 2950 punk­tów na tere­nie mia­sta. Jest to pierw­szy krok ogra­ni­cza­ją­cy licz­bę skle­pów sprze­da­ją­cych alko­hol. Sukcesywnie mia­sto chce wpro­wa­dzić mak­sy­mal­ną licz­bę 2500 takich miejsc. Jednocześnie usta­lo­ny limit miejsc sprze­da­ją­cych napo­je alko­ho­lo­we do spo­ży­cia na miej­scu, jak np. bary, kawiar­nie, restau­ra­cje, nie ule­gnie zmniej­sze­niu i pozo­sta­nie na obec­nym pozio­mie 2440 miejsc.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.