Licencja na użytkowanie zbioru zdjęć fotograficznych w postaci zapisu elektronicznego zawartego na stronie Warszawa w Pigułce (https://warszawawpigulce.pl)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza licencja reguluje zasady korzystania ze zbioru zdjęć fotograficznych zamieszczonych w postaci zapisu elektronicznego na warszawawpigulce.pl, określanego dalej jako „przedmiot licencji”.

2. Korzystanie z przedmiotu licencji jest możliwe wyłącznie na podstawie niniejszej licencji i w zakresie w niej określonym.

3. Podmiot, który pobiera zdjęcia fotograficzne ze strony warszawawpigulce.pl i wykorzystuje je, akceptuje postanowienia licencji i staje się on, jako Licencjobiorca, stroną umowy licencyjnej zawartej z Capital Media S.C.

4. Przedmiot licencji jest zbiór zdjęć fotograficznych, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, z których złożony jest przedmiot licencji, są przedmiotem praw autorskich należących do Capital Media S.C. w związku z tym objęte są pełną autorskoprawną ochroną.

6. Capital Media S.C. oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie i majątkowe do zawartych na stronie warszawawpigulce.pl materiałów.

II. Licencja i jej zakres

1. Capital Media S.C. jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia do obrotu oraz udostępnienia odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim zdjęć lub ich zbioru.

2. Capital Media S.C. udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z przedmiotu licencji po wcześniejszym przesłaniu przez licencjobiorcę zapytania wraz z opisem wykorzystania zdjęcia na adres [email protected] i uzyskaniu akceptacji i/lub dokonaniu wpłaty z tytułu udzielonej licencji.

3. Zabronione jest wykorzystanie w jakikolwiek sposób zdjęć i grafiki z portalu warszawawpigulce.pl bez zgody Capital Media S.C. Jeżeli stanie się inaczej, Capital Media S.C. naliczy dodatkowe opłaty wynoszące trzykrotność normalnie obowiązującej opłaty licencyjnej.

4. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji poprzez publikację poszczególnych zdjęć lub ich zbioru wyłącznie jako elementu składowego innego produktu.

5. Wprowadzanie przedmiotu licencji do obrotu oraz odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie zdjęć wchodzących w skład przedmiotu licencji jako samodzielnego produktu jest zabronione. Zakaz powyższy jest nieograniczony i dotyczy wszystkich znanych form utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym udostępniania w systemie online w Internecie,
Intranecie, Extranecie oraz w postaci multimedialnej w formie zapisu cyfrowego.

6. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapewnienia takiego zabezpieczenia przedmiotu licencji po wprowadzeniu go do pamięci komputera, aby niemożliwe było wykorzystanie go przez pracowników Licencjobiorcy oraz osoby trzecie do celów nie związanych z realizacją produktu, którego elementem będzie zdjęcie.

7. Licencjobiorca w trakcie prac nad produktem, którego elementem będą zdjęcia, może je utrwalać i zwielokrotniać dowolną techniką, a także udostępniać w dowolnej postaci kontrahentom, na których zlecenie realizuje produkt, wyłącznie celem oceny i skonsultowania wyników prac.

8. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli kontrahent, któremu udostępnił zdjęcia, posłuży się nimi w sposób zabroniony niniejszą licencją i obowiązany jest naprawić Licencjodawcy wszelką poniesioną przez niego z tego tytułu szkodę.

9. Zwielokrotnione lub utrwalone w toku obróbki zdjęcia nie mogą być przedmiotem obrotu jako samodzielny produkt.

10. Licencjobiorca, wykorzystując zdjęcia w tworzonym przez siebie produkcie, jest obowiązany przestrzegać dóbr osobistych osób, których wizerunek jest przedmiotem zdjęcia.

11. Wykorzystanie zdjęć, których przedmiotem jest wizerunek, do fotomontażu, kadrowania oraz obróbki inną techniką, której wynikiem może być naruszenie praw lub przedstawienie w negatywnym świetle osób na nich przedstawionych, jest zabronione.

12. Zabronione jest wykorzystanie zdjęć w produktach mających cechy pornografii lub erotyki, a także mogących prowadzić do naruszenia czci, prywatności oraz wizerunku innych osób oraz osób, których wizerunek jest przedmiotem zdjęcia.

13. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody licencjodawcy przenieść praw wynikających z niniejszej licencji na osoby trzecie.

14. Licencjobiorca nie może oddać przedmiotu licencji osobom trzecim do używania na podstawie jakiejkolwiek umowy odpłatnie bądź nieodpłatnie.

15. Licencja upoważnia do korzystania z przedmiotu licencji wyłącznie w zakresie wyraźnie w niej wskazanym.

III. Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu licencji pozostają wyłączną własnością licencjodawcy. Żadne sformułowanie niniejszej licencji nie może być interpretowane jako przekazanie tych praw Licencjobiorcy w całości lub w części.

IV. Naruszenie postanowień licencji

Korzystanie z przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami stanowi naruszenie praw autorskich i powoduje odpowiedzialność cywilną i karną na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, w razie stwierdzenia korzystania z przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, Capital Media S.C. może rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia. W takim przypadku Licencjobiorca jest obowiązany do natychmiastowego zniszczenia i usunięcia z pamięci komputera, internetu, intranetu itd. wszelkich posiadanych kopii zdjęć.