Mamy dla Was prawdziwą perełkę. Nieznane zdjęcia Warszawy z lat 1870-tych! Cudo!

Przeglą­da­jąc rosyjską blo­gos­ferę natrafil­iśmy na album zaty­tułowany „Ros­ja przed rewolucją”. Co ciekawe zdję­cia nie przed­staw­ia­ją Rosji, tylko Pol­skę pod zab­o­ra­mi, a konkret­nie Warsza­wę, która była wów­czas pod zaborem rosyjskim. Tłu­macze­nie: Warsza­wa w Pigułce.

Kosciół pw. św Alek­san­dra. Plac Trzech Krzyży

Sala bilar­dowa w hotelu Europe­jskim 1875

Fot. Pałac na Wodzie 1870

Fot. Pałac na Wodzie 1870

Fot. Pałac na wodzie 1875

Hotel Europe­js­ki 1878

Hotel Europe­js­ki 1878

Hotel Europe­js­ki 1879

Plac Zamkowy 1870

Plac Zamkowy 1870

Plac Zamkowy 1870

Plac Zamkowy 1871

Plac Zamkowy. Widok na Krakowskie Przed­mieś­cie 1870

Ale­je Jero­zolim­skie 1870

Ale­je Jero­zolim­skie 1870

Wnętrze Pałacu Jabłonows­kich 1870

Cukier­nia w Hotelu Europe­jskim 1875

Cukier­nia w Hotelu Europe­jskim 1875

Cukier­nia w Hotelu Europe­jskim 1875

Sala kon­cer­towa w Dolin­ie Szwa­j­carskiej 1870

Zamek Królews­ki 1870

Zamek Królews­ki i Most Alek­sandryjs­ki (Kierbedzia) 1870

Let­ni teatr w Ogrodzie Saskim 1870

Panora­ma Warsza­wy 1870

Pałac Jabłonows­kich 1870

Ogród Sas­ki 1875

Pom­nik Jana III Sobieskiego

Plac Teatral­ny z gmachem Teatru Wielkiego 1870

Uli­ca Leszno 1870

Koś­ciół Wszys­t­kich Świę­tych ok. 1870

Koś­ciół Wiz­ytek na Krakowskim Przed­mieś­ciu 1870

Koś­ciół św. Anny w Wilanowie

Koś­ciół Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Pan­ny i św. Józe­fa Oblu­bień­ca w Warsza­w­ie

Kapli­ca sw. Bar­bary

Pla­cyk estrad­owy w Dolin­ie Szwa­j­carskiej 1870
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.