Najnowsze

10 rzeczy według turystów, w których Polska ich zaskoczyła [WIDEO]

Mark Wolters, któ­ry zajął pierw­sze miej­sce dzien­ni­ka USA Today, jako nie­za­leż­ny foto­graf, odwie­dził Polskę. Był w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku i przed­sta­wia 10 rze­czy, któ­re były dla nie­go total­nym zasko­cze­niem w Polsce. Większość traf­nych i wywo­łu­ją­cych uśmiech na twa­rzy o ile zacho­wa­my do sie­bie choć odro­bi­nę dystan­su.

Czytaj dalej

Rower miejski zamiast taczki. 38-latek przewoził złom skradzionym Veturilo

Na nie­ty­po­wy spo­sób wyko­rzy­sta­nia rowe­ru miej­skie­go wpadł jeden z miesz­kań­ców Warszawy. Postanowił wyko­rzy­stać jed­no­ślad do prze­wie­zie­nia… zło­mu. Fantazja 38-lat­ka może go dro­go kosz­to­wać – spraw­dze­nie rowe­ru w bazie fir­my obsłu­gu­ją­cej sys­tem rowe­rów miej­skich wyka­za­ło, że jed­no­ślad, któ­rym poru­szał się męż­czy­zna, figu­ru­je jako skra­dzio­ny.

Czytaj dalej

Chcę, aby mój syn miał dziadka. Pan Jacek z Wołomina potrzebuje naszej pomocy

Jacek jest moim teściem. Odkąd pamię­tam, zawsze wspie­rał mnie i żonę. Nigdy niko­mu nie odma­wiał pomo­cy. Teraz on tej pomo­cy potrze­bu­je. Ma raka. Od dwóch i pół roku zno­si kolej­ne ope­ra­cje i che­mio­te­ra­pie. Ból i złe samo­po­czu­cie sta­ło się codzien­no­ścią, ale wal­czy. Walczy, bo ma dla kogo. Pół roku temu dostał moty­wa­cję do wal­ki – został dziad­kiem wycze­ka­ne­go…

Czytaj dalej

Samobójstwo w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce

„Kolejne samo­bój­stwo w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce” – poda­je Radio ZET. „43-let­ni męż­czy­zna powie­sił się dziś w nocy na sznu­rów­ce. Zauważył to będą­cy na dyżu­rze straż­nik wię­zien­ny. Została pod­ję­ta reani­ma­cja, jed­nak aresz­to­wa­ny zmarł” – powie­dzia­ła Radiu ZET rzecz­nik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Elżbieta Krakowska

Czytaj dalej

Po zamachach w Hiszpanii więcej patroli na polskich lotniskach i w centrach handlowych

Nie ma reko­men­da­cji w zakre­sie wpro­wa­dze­nia stop­nia alar­mo­we­go w Polsce w odnie­sie­niu do zagro­żeń ter­ro­ry­stycz­nych. Robimy wszyst­ko, aby Polacy byli bez­piecz­ni. Służby są przy­go­to­wa­ne do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­lom – powie­dział szef MSWiA Mariusz Błaszczak po posie­dze­niu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.

Czytaj dalej

Była policjantka walczy o życie i potrzebuje wsparcia

Edyta Grzeszczak- Olkowicz to była poli­cjant­ka, któ­ra przez wie­le lat zwią­za­na była z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie. Pełniła mię­dzy inny­mi funk­cję komen­dan­ta komi­sa­ria­tu w Lesznowoli. Od kil­ku lat zma­ga się się cho­ro­bą nowo­two­ro­wą. Zalecana w jej przy­pad­ku immu­no­te­ra­pia nie­ste­ty nie jest refun­do­wa­na przez NFZ i jest bar­dzo kosz­tow­na. W imie­niu Edyty liczy­my na Waszą…

Czytaj dalej

Wola spłynęła krwią. Zaległy spacer poświęcony ofiarom wolskiej rzezi

„Ten spa­cer to już nasza tra­dy­cja” – pisze Portal Warszawski, orga­ni­za­tor spa­ce­ru – „Rzeź Woli wg Gursztyna to jedy­na tak wiel­ka maso­wa egze­ku­cja, któ­ra zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w okre­sie II woj­ny świa­to­wej z peł­ną pre­me­dy­ta­cją. Akcja ta zosta­ła bar­dzo prze­my­śla­na a więk­szość spraw­ców tego pie­kła nie ponio­sła żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści”.

Czytaj dalej

Ojciec wyjechał, a matka wypiła pół litra wódki i opiekowała się niemowlakiem. Ojciec powiadomił policję

W cza­sie, kie­dy part­ner Anny M. poje­chał ze star­szym dziec­kiem na dział­kę ona zdą­ży­ła wypić pół litra wód­ki. 47-latek pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej z kobie­tą domy­ślił się, że jest pija­na i o wszyst­kim powia­do­mił ursy­now­skich poli­cjan­tów, a sam wró­cił do domu i zajął się dzieć­mi.

Czytaj dalej

Zaginęła 19-latka! Wyszła z domu wczoraj i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną

Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszu­ku­je zagi­nio­nej PROTASIUK Martyny lat 19, zamiesz­ka­łej na tere­nie gm. Siedlce, któ­ra w dniu 16 sierp­nia 2017 r. oko­ło godz. 07.15 wyszła z miej­sca zamiesz­ka­nia i do chwi­li obec­nej nie powró­ci­ła do domu, jak też nie nawią­za­ła kon­tak­tu z rodzi­ną.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.