Najnowsze

„Hasło ŻOLIBORZ DLA ŻOLIBORZAN jest wręcz wstrętne” – mieszkańcy dzielnicy szukają autora vlepek na samochodach

Żoli­borzanie są znies­maczeni akcją jed­nego z mieszkańców dziel­ni­cy, którego vlep­ki obraża­ją właś­ci­cieli samo­chodów zare­je­strowanych w innych miejs­cowoś­ci­ach. W roz­mowie z naszą redakcją pod­kreślali. że mieszkań­cy Żoli­borza są oburzeni tą akcją. „Wiemy co mówimy, bo roz­maw­iamy także z wielo­ma osoba­mi w dziel­ni­cy i już szukamy szkod­ni­ka.” – doda­ją

Czytaj dalej

Szokujący i drastyczny spot Tramwajów Warszawskich. „Jest tylko on i tramwaj”

Tramwa­je Warsza­wskie zain­au­gurowały IX edy­cję ogólnopol­skiej kam­panii społecznej „Bądźmy Razem Bez­pieczni”. Celem prowad­zonego pro­gra­mu eduka­cyjnego jest zwięk­sze­nie świado­moś­ci uczest­ników ruchu dro­gowego w zakre­sie bez­pieczeńst­wa oraz zmniejsze­nie licz­by kolizji i wypad­ków. Tegorocz­na edy­c­ja prowad­zona pod hasłem „Czy mnie widzisz? Czy mnie słyszysz?”, pode­j­mu­je tem­at zagrożeń, jakie wynika­ją z uży­wa­nia tele­fonów komórkowych przez pieszych lub kierow­ców.

Czytaj dalej

Terrorysta – samobójca wysadził się w budynku elektrowni w Konstancinie Jeziornej

To ele­ment sce­nar­iusza ćwiczeń doty­czą­cych zagrożeń ter­ro­rysty­cznych przy­go­towanych przez CBŚP. By ćwiczenia miały jak najbardziej real­ny charak­ter wszys­tkie służ­by zostały powiadomione dopiero po zaist­nie­niu zdarzenia. Chodz­iło przede wszys­tkim o sprawdze­nie pro­ce­dur w przy­pad­ku zamachu ter­ro­rysty­cznego, reakcji służb i ich współdzi­ała­nia na miejs­cu. Sce­nar­iusz zakładał wybuch, akcję ratown­iczą i ewakua­cyjną, jak też śledzt­wo powybu­chowe i dal­sze dzi­ała­nia, których efek­tem miało być […]

Czytaj dalej

Już jutro Wianki nad Wisłą! Ogromny wianek Świętojański spocznie na Wiśle

Już w najbliższą sobotę 24 czer­w­ca ręko­ma mieszkańców stol­i­cy zostanie uple­ciony Warsza­ws­ki Wianek Świę­to­jańs­ki. Pełen sym­bo­l­i­ki i magii Warsza­ws­ki Wianek Świę­to­jańs­ki pow­stanie w cza­sie Pikniku Świę­to­jańskiego z kilku tysię­cy żywych kwiatów. Wspólne deko­rowanie rozpocznie się już o godz. 14.00 a wiec­zorem – zgod­nie z trady­cją – imponu­ją­ca czterometrowa kwia­towa kom­pozy­c­ja zostanie zwodowana na Wiśle.

Czytaj dalej

Uber będzie niedługo legalny! Taksówkarze są wściekli

Tak­sówkarze wal­czą i orga­nizu­ją protesty m.in. w spraw­ie zamon­towa­nia w samo­chodach Ubera i innych prze­woźników kasy fiskalnej i ogranicze­nie dzi­ałal­noś­ci. Rząd nato­mi­ast zamierza zale­gal­i­zować ich dzi­ałal­ność. Tak­sówkarze są wściek­li i porównu­ją zale­gal­i­zowanie Ubera do Afery Rywina czy Amber Gold.

Czytaj dalej

KGP, CBŚP, BOA, SPAP – 400 funkcjonariuszy w wielkiej akcji na terenie Warszawy. Zatrzymania za kokainę, amfetaminę, mefedron, handel bronią, wymuszenia i pobicia

Wspólne dzi­ała­nia polic­jan­tów z Wołom­i­na oraz stołecznego wydzi­ału do wal­ki z ter­rorem krymi­nal­nym i zabójstw wraz z funkcjonar­iusza­mi z innych jed­nos­tek gar­ni­zonu warsza­wskiego, SPAP Warsza­wa, BOA KGP oraz CBŚP, skierowane w przestępc­zość narko­tykową, doprowadz­iły do zatrzy­ma­nia 39 osób w wieku od 24 do 60 lat. Pon­ad 400 funkcjonar­iuszy, w trak­cie prowadzenia czyn­noś­ci, przeszukało pon­ad 60 miejsc. Polic­jan­ci ujawnili i zabez­pieczyli, m.in. broń pal­ną wraz […]

Czytaj dalej

Od Mirowa do Placu Bankowego. Spacer po starych jurydykach.

„Nazwa pochodzi od nazwiska szkock­iego gen­er­ała w służ­bie Rzeczy­pospo­litej Wil­hel­ma Miera, stacjonu­jącego w tych stronach w XVIII wieku. W tych cza­sach ist­ni­ała ty jury­dy­ka Wielo­pole. Duża część obszaru zna­j­dowała się w grani­cach get­ta warsza­wskiego, dlat­ego wiele tute­jszych przed­wo­jen­nych zabu­dowań zostało zniszc­zonych”.

Czytaj dalej

„Widzieliśmy go! Samobójca! Kierowcy awarie dawali żeby nikt w nich i w niego nie wjechał. Masakra!”

Ustalil­iśmy dokład­ną lokaliza­cję mężczyzny, który idzie po drodze. Na miejsce udała się polic­ja. Roz­maw­ial­iśmy ze świad­kiem wydarzeń. „Widzieliśmy go! Samobój­ca! Kierow­cy awarie dawali żeby nikt w nich i w niego nie wjechał. Masakra!” – powiedzi­ała Pani Irmi­na w roz­mowie z Warsza­wą w Pigułce.

Czytaj dalej

Nowy lepszy peron, więcej przestrzeni i integracja komunikacji. Taki będzie nowy Zachodni za pól mld. zł!

Nowa stac­ja Warsza­wa Zachod­nia będzie bardziej funkcjon­al­na, pozbaw­iona bari­er architek­ton­icznych i dobrze przy­go­towana do obsłu­gi tysię­cy pasażerów. PKP Pol­skie Lin­ie Kole­jowe S.A. pod­pisały umowę na pro­jekt mod­ern­iza­cji stacji. Prze­bu­dowa zaplanowana jest na 2019 r.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.