Najnowsze

Wzrost płacy i zatrudnienia! Teraz to praca szuka człowieka

„Praca szu­ka czło­wie­ka”. Kiedyś zda­nie to było uzna­wa­ne za żar­to­bli­we, teraz uży­wa się go coraz czę­ściej. Rynek prze­sta­je być zdo­mi­no­wa­ny przez pra­co­daw­ców. Coraz czę­ściej to pra­cow­nik dyk­tu­je warun­ki zatrud­nie­nia. Potwierdzają to naj­now­sze dane GUS: wyna­gro­dze­nia w mar­cu wzro­sły o 5,2 proc., a zatrud­nie­nie o 4,5 proc. w uję­ciu rocz­nym.

Czytaj dalej

Wybuch nieznanej substancji pod Warszawą. Dwie osoby ranne, zawalony budynek

Do póź­nych godzin noc­nych poli­cjan­ci pro­wa­dzi­li czyn­no­ści w miej­sco­wo­ści Stefanowo, gdzie doszło do wybu­chu nie­zna­nych do tej pory mate­ria­łów wybu­cho­wych i zawa­le­nia się budyn­ku. W zda­rze­niu ucier­pia­ło dwóch męż­czyzn, któ­rzy tra­fi­li do szpi­ta­la. Policjanci prze­strze­ga­ją, aby oso­by, któ­re znaj­dą nie­wy­bu­chy, poci­ski, czy amu­ni­cję pod żad­nym pozo­rem nie rusza­ły ich, a już na pew­no nie prze­miesz­cza­ły…

Czytaj dalej

Starają się o status uchodźcy. Rodzina szuka 2-pokojowego mieszkania w Warszawie do 1800 zł

Facebookowy pro­sił Chlebem i Solą, któ­ry przed­sta­wia się jako: „cał­ko­wi­cie oddol­na i nie­for­mal­na ini­cja­ty­wa, słu­żą­ca wspie­ra­niu i ini­cjo­wa­niu dzia­łań na rzecz popra­wy losów uchodź­ców w Polsce i Europie”. Zwróciła się z ape­lem do war­sza­wia­ków o tanie, dwu­po­ko­jo­we miesz­ka­nie dla mat­ki z dziec­kiem.

Czytaj dalej

Zapobiegli dalszej jeździe nietrzeźwego kierowcy busa, który wiózł pasażerów

Podczas dzia­łań miń­skiej dro­gów­ki wymie­rzo­nych w kie­row­ców pro­wa­dzą­cych samo­cho­dy po alko­ho­lu, do kon­tro­li dro­go­wej zatrzy­ma­ny został 32-latek, któ­ry tzw. miniau­to­bu­sem wiózł pasa­że­rów z Łukowa do Warszawy. Mężczyzna miał w orga­ni­zmie ponad 0,5 pro­mi­la alko­ho­lu. Kierowcy zatrzy­ma­no już pra­wo jaz­dy. Za samą tyl­ko jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści gro­zi mu kara grzyw­ny, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, a nawet pozba­wie­nia…

Czytaj dalej

Brutalne pobicie w biały dzień w Śródmieściu. 5 mężczyzn pastwiło się nad nim niedaleko Pałacu Kultury [WIDEO]

Śródmiejscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 5 męż­czyzn podej­rza­nych o pobi­cie. Jak wyni­ka z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go, został on zaata­ko­wa­ny bez powo­du przez gru­pę agre­syw­nych osób. Napastnicy w wie­ku od 29 do 40 lat szar­pa­li, bili pię­ścia­mi i kopa­li swo­ją ofia­rę po całym cie­le. Wszystko zare­je­stro­wa­ła kame­ra miej­skie­go moni­to­rin­gu. Za ten czyn kodeks kar­ny prze­wi­du­je do 3 lat pozba­wie­nia…

Czytaj dalej

Warszawa: Napad na przypadkową ofiarę przy Pałacu Kultury: szarpali, bili pięściami i kopali swoją ofiarę po całym ciele

Śródmiejscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 5 męż­czyzn podej­rza­nych o pobi­cie. Jak wyni­ka z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go, został on zaata­ko­wa­ny bez powo­du przez gru­pę agre­syw­nych osób. Napastnicy w wie­ku od 29 do 40 lat szar­pa­li, bili pię­ścia­mi i kopa­li swo­ją ofia­rę po całym cie­le. Wszystko zare­je­stro­wa­ła kame­ra miej­skie­go moni­to­rin­gu. Za ten czyn kodeks kar­ny prze­wi­du­je do 3 lat pozba­wie­nia…

Czytaj dalej

Starszy człowiek i nieuprzejme zachowanie straży miejskiej [WIDEO]

Autobus linii 188 numer bocz­ny 9844 godz. 22:33. Na sie­dze­niu zasnął star­szy czło­wiek. Był czy­sto ubra­ny, nie wyczu­wa­li­śmy od nie­go woni alko­ho­lu, nie był też, kolo­kwial­nie mówiąc, śmier­dzą­cy. Autobus pod­jeż­dża na przy­sta­nek Uniwersytet Medyczny w stro­nę Gocławka. Tam cze­ka już straż miej­ska. Funkcjonariusze wcho­dzą do pojaz­du i w mało kul­tu­ral­ny spo­sób każą czło­wie­ko­wi go opu­ścić. Wszystko…

Czytaj dalej

Zniszczyła 3 samochody. Zatrzymano podejrzaną. Ma 80 lat

Policjanci z war­szaw­skich Włoch zatrzy­ma­li 80-lat­kę, któ­ra znisz­czy­ła trzy samo­cho­dy zapar­ko­wa­ne na jed­nym z par­kin­gów osie­dlo­wych. Kobieta zary­so­wa­ła karo­se­rię w pojaz­dach. Ich wła­ści­cie­le osza­co­wa­li stra­ty na łącz­ną kwo­tę ponad 12 tys. zło­tych. Za uszko­dze­nie mie­nia gro­zi kara do 5 lat wię­zie­nia.

Czytaj dalej

Uwaga! Utrudnienia w metrze! Będzie kursowało krócej!

W związ­ku z pra­ca­mi doty­czą­cy­mi uno­wo­cze­śnie­nia sys­te­mu ste­ro­wa­nia ruchem i kon­tro­li dys­po­zy­tor­skiej od dnia 30.07.2017 r. do dnia 3.08.2017 r. kur­so­wa­nie linii metra M1 zosta­nie skró­co­ne. W ww. ter­mi­nie ostat­nie odjaz­dy pocią­gów metra na linii M1 reali­zo­wa­ne będą ze sta­cji począt­ko­wych o godz. 22:15.

Czytaj dalej

79-latka wpadła do studzienki kanalizacyjnej podczas… grzybobrania. Płytę ukradli złodzieje

79-let­nia kobie­ta wpa­dła do stu­dzien­ki kana­li­za­cyj­nej pod­czas grzy­bo­bra­nia. Zdarzenie mia­ło miej­sce w miej­scu, gdzie kie­dyś mia­ło powstać duże osie­dle miesz­ka­nio­we. Przez lata zdo­ła­ło ono już cał­ko­wi­cie zaro­snąć i sta­ło się miej­scem spa­ce­rów i grzy­bo­bra­nia. O tym miej­scu nie zapo­mnie­li jed­nak zło­dzie­je, któ­rzy ukra­dli pokry­wę zabez­pie­cza­ją­cą.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.