Mgła? Niekoniecznie. Pyły PM 2.5 i PM10 znacznie przekroczyły normy!

Chcieliście zdję­cia mgły. To chy­ba naj­lep­sze jakie zna­la­złem.” – pisze nasz czy­tel­nik Michał Marcin i poda­je link do fanpage’a Warszawski Alarm Smogowy. Sprawdziliśmy na apli­ka­cji wyda­nej przez GIOŚ/ Rzeczywiście, nor­my zosta­ły wie­lo­krot­nie przekroczone!

Zanieczyszczenie powietrza. Fot. Aplikacji Zanieczyszczenie Powietrza GIOŚ

Zanieczyszczenie powie­trza. Fot. Aplikacji Zanieczyszczenie Powietrza GIOŚ

Jak wyni­ka z opi­su sta­nu zanie­czysz­cze­nia powie­trza, w taki dzień, jak dzi­siaj GIOŚ nie reko­men­du­je spa­ce­rów ze wzglę­du na moż­li­we kon­se­kwen­cje ze wzglę­du ukła­du odde­cho­we­go. W sobo­tę pozo­stań­my więc w domach. Co cie­ka­we, powie­trze na czwar­tym pię­trze i wyżej jest jak zawsze czy­ste, ponie­waż wszyst­kie szko­dli­we sub­stan­cje gro­ma­dzą się dużo niżej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.