Odsłonięto pomnik jednego z najważniejszych polskich bohaterów

W sobotę, 13 maja, o godz. 13.00 (al. Wojs­ka Pol­skiego u zbiegu z ul. Bitwy pod Rokit­ną) został odsłonię­ty pom­nik rtm. Witol­da Pileck­iego. W uroczys­toś­ci wzięli udzi­ał rodz­i­na bohat­era z Zofią Pilecką-Optułow­icz, córką rot­mistrza oraz Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent Warsza­wy.

Pom­nik Rot­mistrza Witol­da Pileck­iego na Żoli­borzu. Fot. M. Łań / UM Warsza­wa
Pom­nik rtm. Witol­da Pileck­iego stoi na Żoli­borzu, po północ­nej stron­ie pasa dzielącego jezd­nie al. Wojs­ka Pol­skiego (u zbiegu z ul. Bitwy pod Rokit­ną). Lokaliza­c­ja mon­u­men­tu naw­iązu­je do miejs­ca, w którym rot­mistrz Pilec­ki w 1940 r. dołączył do łapan­ki, żeby znaleźć się wśród osób wiezionych do obozu kon­cen­tra­cyjnego.

Pom­nik pow­stał dzię­ki uch­wale Rady Mias­ta z mar­ca 2014 r. Stołeczny ratusz ogłosił konkurs na pro­jekt. Mon­u­ment został zre­al­i­zowany z budże­tu mias­ta, jego koszt to blisko 1,4 mln zł.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.