Odsłonięto pomnik jednego z najważniejszych polskich bohaterów

W sobo­tę, 13 maja, o godz. 13.00 (al. Wojska Polskiego u zbie­gu z ul. Bitwy pod Rokitną) został odsło­nię­ty pomnik rtm. Witolda Pileckiego. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział rodzi­na boha­te­ra z Zofią Pilecką-Optułowicz, cór­ką rot­mi­strza oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu. Fot. M. Łań / UM Warszawa

Pomnik rtm. Witolda Pileckiego stoi na Żoliborzu, po pół­noc­nej stro­nie pasa dzie­lą­ce­go jezd­nie al. Wojska Polskiego (u zbie­gu z ul. Bitwy pod Rokitną). Lokalizacja monu­men­tu nawią­zu­je do miej­sca, w któ­rym rot­mistrz Pilecki w 1940 r. dołą­czył do łapan­ki, żeby zna­leźć się wśród osób wie­zio­nych do obo­zu koncentracyjnego.

Pomnik powstał dzię­ki uchwa­le Rady Miasta z mar­ca 2014 r. Stołeczny ratusz ogło­sił kon­kurs na pro­jekt. Monument został zre­ali­zo­wa­ny z budże­tu mia­sta, jego koszt to bli­sko 1,4 mln zł.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.