Został skatowany przez straż miejską? Na dowód pokazuje nagranie [WIDEO]

Paweł Surgiel, o któ­rym pisa­li­śmy dzi­siaj arty­kuł na dowód swo­ich słów poka­zu­je nagra­nie wideo na któ­rym widać, jak pod­czas inter­wen­cji straż­ni­cy uży­wa­ją wobec nie­go prze­mo­cy. Powód? Zwrócił im uwa­gę, ze zaj­mu­ją trzy miej­sca par­kin­go­we. Na razie mate­riał tra­fił jedy­nie do ser­wi­su Gazeta.pl, jak jed­nak zastrze­ga autor, nie­dłu­go udo­stęp­ni go wszyst­kim redakcjom.

„Tymczasem niech Straż Miejska Warszawa wie, że mam się lepiej niż kie­dy­kol­wiek dotąd!

Możecie mnie stra­szyć, że mnie zabi­je­cie gdy o wszyst­kim opo­wiem mediom – nie ugnę się.

W cią­gu kil­ku godzin WSZYSTKIE sta­cje w tym kra­ju otrzy­ma­ją komu­ni­kat pra­so­wy z wideo, jak Wasi straż­ni­cy mnie kopią.
I w dupie mam, że żało­śnie wte­dy wzy­wa­łem pomo­cy. Usłyszeli to ludzie uli­cy Myśliborskiej! Widzieli!

Idę po Was! I się nie boję!” – napi­sał męż­czy­zna na Facebooku

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.