Bez podwyżek dla posłów. Po konsultacji z władzami partii PiS wycofuje swój projekt

Klub PiS, po kon­sul­ta­cji z wła­dza­mi par­tii, wyco­fu­je pro­jekt ws. zmian wyna­gro­dzeń m.in. dla pre­mie­ra i mini­strów – poin­for­mo­wał w śro­dę poseł Łukasz Schreiber (PiS). Dodał, że klub zło­ży nowy pro­jekt ogra­ni­cza­ją­cy pod­wyż­ki; pod­wyż­ki nie obej­mą wyna­gro­dzeń posłów i senatorów.
Pieniądze.-Fot.-Pixabay.jpg
„Po kon­sul­ta­cjach i na pole­ce­nie władz par­tii wyco­fu­je­my pro­jekt gru­py posłów. Wycofujemy go spod obrad Sejmu. Po dru­gie będzie zło­żo­ny dru­gi pro­jekt, któ­ry zna­czą­co ogra­ni­cza wszyst­kie pod­wyż­ki. Co naj­waż­niej­sze, dla posłów nie będzie żad­nych pod­wy­żek. Wycofujemy się z jakiej­kol­wiek pod­wyż­ki dla posłów i sena­to­rów” – powie­dział dzien­ni­ka­rzom w Sejmie Schreiber.
Poseł był pyta­ny o ile mniej­sze będą pod­wyż­ki dla naj­waż­niej­szych osób w pań­stwie w nowym pro­jek­cie. „Podwyżki będą zna­czą­co niż­sze, cały koszt bedzie zna­czą­co niż­szy. To będzie oko­ło 35 proc. do 40 proc. począt­ko­wej kwo­ty, czy­li oko­ło 10 milio­nów” – powiedział.
Schreiber dodał, że isto­tą tego co trze­ba zmie­nić jest kwe­stia pozy­cji wice­mi­ni­strów, ure­gu­lo­wa­nia wyna­gro­dzeń dla mał­żon­ków pre­zy­den­ta oraz byłych prezydentów.
Podkreślił, że nowy pro­jekt będzie zło­żo­ny „nie­dłu­go”, być może jesz­cze w tym tygo­dniu. „Trwają ostat­nie pra­ce” – poinformował.
Na pyta­nie czy był „roz­dź­więk” mię­dzy wła­dza­mi par­tii, a wła­dza­mi klu­bu ws. pro­jek­tu odparł: „Była peł­na jedność”.
Według infor­ma­cji uzy­ska­nych przez PAP, we wto­rek póź­nym wie­czo­rem spo­tka­ło się ści­słe kie­row­nic­two PiS, któ­re skry­ty­ko­wa­ło zapre­zen­to­wa­ny wcze­śniej we wto­rek pro­jekt; zarzu­co­no klu­bo­wi brak kon­sul­ta­cji z wła­dza­mi par­tii. Kierownictwo PiS – wyni­ka z infor­ma­cji PAP – mia­ło zastrze­że­nia do ska­li pod­wy­żek wyna­gro­dzeń, któ­ra była­by następ­stwem pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań. Jako pozy­tyw­ne oce­nio­no roz­wią­za­nie dot. wyna­gro­dze­nia dla mał­żon­ki prezydenta.
„Albo pro­jekt będzie wyco­fa­ny, albo zmie­nio­ny w znacz­nej czę­ści. W tym kształ­cie jest nie do przy­ję­cia” – powie­dział PAP poli­tyk z władz PiS.
W śro­dę, przed decy­zją o wyco­fa­niu pro­jek­tu spo­tka­ły się wła­dze klu­bu PiS. Później z wice­mar­szał­kiem Sejmu i sze­fem klu­bu PiS Ryszardem Terleckim roz­ma­wiał mini­ster w KPRM Adam Lipiński.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.