Burza o przebudowę Placu Trzech Krzyży! „Zalecenia MWKZ i NID nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę – Zarząd Dróg Miejskich”

Wczoraj Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przebudowę Placu Trzech Krzyży zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków wszystko miało zostać po staremu, oprócz mniejszych prac przy drodze. Jednak ZDM nie słuchał innych i robi dalej swoje „Zalecenia MWKZ i NID nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę – Zarząd Dróg Miejskich„. 

Fot. ZDM

Komunikat w sprawie Placu Trzech Krzyży!
W kontekście dyskusji nad formą zagospodarowania Placu Trzech Krzyży, a zwłaszcza wprowadzenia nowej szaty roślinnej, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazuje, iż opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa była jednoznacznie negatywna dla przedstawionych propozycji i wskazała szereg nieprawidłowości w kształtowaniu zieleni w obrębie Placu.
Narodowy Instytut Dziedzictwa ocenił, iż przedłożony projekt przebudowy ulicy Nowy Świat i Placu Trzech Krzyży z ulicami sąsiadującymi na odcinku od ulicy Smolnej do Alej Ujazdowskich jest sprzeczny z zasadami wyznaczonymi przez standardy konserwatorskie, a zaproponowane w projekcie zmiany, polegające a przekształceniu historycznego układu jezdni w obszarze zabytkowej kompozycji urbanistycznej placu, przeprowadzeniu środkiem placu drogi rowerowej i nadaniu jej priorytetowego znaczenia decydującego o formie i kompozycji przestrzennej całego placu oraz zmianie historycznego układu kompozycji skwerów z wprowadzeniem obcych, nieuzasadnionych materiałami archiwalnymi roślin do obsadzenia będą miały zasadniczy, negatywny wpływ na zachowanie chronionych wartości zabytkowych Placu Trzech Krzyży. W kontekście dalszych prac projektowych NID wskazał, iż zmiany w projekcie powinny opierać się na przesłankach poszanowania zabytkowej wartości historycznej kompozycji urbanistycznej oraz harmonijnego współistnienia w tej zachowanej kompozycji elementów współczesnej infrastruktury, bez nadania jej dominującego i priorytetowego znaczenia, w treści, funkcji i formie.
Szczegółowo odnosząc się do rozwiązań projektowych NID wskazał, iż w opracowaniu brak jest analizy historycznych przekształceń układu urbanistycznego placu, zmian i przekształceń w kompozycji przestrzennej, oceny stanu zachowania i waloryzacji przestrzennej, oceny stanu zachowania i waloryzacji istniejącej szaty roślinnej, określenia granicznych warunków przekształceń i rozbudowy układu komunikacyjnego, określenia wniosków konserwatorskich i założeń do projektu.
W Opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa sprzeciw budzi zmiana formy ukształtowania placu, przynosząca nieuzasadnione kompozycyjnie przekształcenia przestrzenne i całkowite podporządkowania kompozycji placu uwarunkowaniom komunikacyjnym drogi rowerowej, ignorująca uwarunkowania historyczne i zachowane wartości zabytkowe.
NID wniósł zastrzeżenia co do szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzania zieleńców (przed kościołem), zmiany form istniejących zieleńców , zmiany formy i obrysu placu kościelnego, placu przed kościołem, zmiana formy skweru między ul. Ujazdowskimi i ul. Mokotowską (pkt 1 – 7). W nieuzasadniony kompozycyjnie i funkcjonalnie sposób zmieniono formę przestrzeni w północnej osi kościoła zakładając okrojony i przypadkowy w sposobie zagospodarowania zieleniec na wysepce pomiędzy jezdniami.
Szereg zastrzeżeń wniesiono do nowej szaty roślinnej jako niespójnej z przestrzenią Placu Trzech Krzyży, o przypadkowym doborze gatunkowym, nieodpowiednim dla uwarunkowań siedliskowych i charakteru wnętrza urbanistycznego, nie mających uzasadnienia w materiałach historycznych i ikonografii. Niewłaściwe w stosunku do wymagań i parametrów wielkości drzew Quercus palustris, gatunku obcego pochodzenia, nieudokumentowanego historycznie. Dąb błotny jest drzewem dorastającym 25 m wysokości i 15-20m średnicy korony (rysunek projektu fałszywie pokazuje drzewa o 10 m zasięgu koron), o stosunkowo płytkim i rozległym systemie korzeniowym, jest gatunkiem wrażliwym na niedostatek wody. Ponadto rząd 7 drzew na długości tylko elewacji budynku Ethos nie tworzy spójnej z placem kompozycji.
W odniesieniu do zagospodarowania skweru z kolumnami i figurą św. Jana Nepomucena NID wskazał, iż projektowana kompozycja jest całkowicie niezgodna z uwarunkowaniami historycznymi pokazanymi w dokumentacji(…) oraz historyczną ikonografią. Autorzy projektu, pomimo dostępnej, bogatej ikonografii nie korzystają z tych materiałów, w konsekwencji nie odtwarzają historycznej formy skweru, zakładając nowy plan i kompozycję roślinną.
W oparciu o w/w opinię Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków precyzyjnie określił w swoich zaleceniach kierunek i sposób wprowadzania zieleni w przestrzeni Placu, tak by poszanowane zostały jego wartości urbanistyczne. Zalecenia MWKZ i NID nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę – Zarząd Dróg Miejskich, który odstąpił od dalszych prac projektowych w tym zakresie i w konsekwencji wystąpił o zawężony zakres prac, ograniczający się wyłącznie do organizacji ruchu i infrastruktury rowerowej” – informuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.